Wageningen Campus: Gateway to smart food in a green world

Wageningen Campus: Gateway to smart food in a green world

Op Wageningen Campus weten we dat het delen van kennis net zo belangrijk is als het ontwikkelen van kennis, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de sleutel is tot echte innovatieve oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen van onze tijd. De titel van het Strategisch Plan 2019 - 2022 van WUR ‘Finding Answers Together' past ook in de filosofie van Wageningen Campus.

Daarom is Wageningen Campus ontworpen als een bruisende ontmoetingsplaats voor studenten, wetenschappers en onderzoekers van universiteiten, onderzoeksinstituten, NGO's, start-ups, MKB en R&D-centra van nationale en internationale bedrijven - allen werkzaam in de domeinen agro-food, life sciences, biobased productie en/of de leefomgeving.

Samenwerking

Op Wageningen Campus werken de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid en niet-gouvernementele organisaties samen om de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag aan te pakken: de wereldvoedselbehoefte, de groeiende druk op blauwe en groene ruimten, de vraag naar duurzame productie, de behoefte aan alternatieven voor fossiele brandstoffen en de gevolgen van klimaatverandering. Deze vraagstukken hangen met elkaar samen en moeten door verschillende soorten stakeholders in samenhang met elkaar worden aangepakt; vandaar dat Wageningen Campus hierbij als facilitator en katalysator fungeert.

Campus Ontwikkeling

De ontwikkeling van wat nu Wageningen Campus heet, is in 2002 begonnen. Het is de belangrijkste locatie voor de onderwijs-, onderzoeks- en waardecreatieactiviteiten van Wageningen University & Research, waarbij de universitaire faculteiten en de negen onderzoeksinstituten betrokken zijn. De ontwikkelingen op de Campus omvatten de bouw van gebouwen en faciliteiten zoals Forum, Orion, Atlas, Helix, Phenomea, NPEC, Vitae en Impulse. In de nabije toekomst (2021-2022) zullen een derde onderwijsgebouw (Aurora) en het Dialogue Centre extra faciliteiten bieden aan Wageningen Campus.

Vanaf 2010 zijn ook andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen, NGO's en bedrijven naar Wageningen Campus verhuisd. Daarnaast zijn starters afkomstig van Wageningen Campus; er bestaat een bloeiende ondernemerscommunity op het terrein waar nieuwe ideeën, initiatieven en oplossingen op het gebied van food & agrotechnologie ontstaan.   Op dit moment zijn ongeveer 90 organisaties gevestigd op de campus; sommige met een eigen gebouw, andere huren kantoor- of laboratoriumruimtes in de multi-tenant Plus Ultra gebouwen. Ook is Campus Plaza ontwikkeld. Enkele voorbeelden van organisaties die momenteel op Wageningen Campus aanwezig zijn, zijn:

 • NIOO-KNAW
 • Aeres University of Applied Sciences
 • OnePlanet Research Centre
 • CCAFS/CGIAR
 • StartLife
 • Foodvalley NL
 • BVOR
 • FrieslandCampina
 • Unilever
 • Yili

De afgelopen jaren is een nauwe samenwerking met het Business & Science Park Wageningen (BSPW) gerealiseerd; zo'n 90 organisaties die op het BSPW aanwezig zijn, gebruiken ook de naam 'Wageningen Campus' om hun locatie aan te geven. Deze gevarieerde groep van in totaal +/- 180 inwoners vormt het open en toegankelijke ecosysteem van Wageningen Campus: een levendige, interactieve R&D- en innovatiegerichte gemeenschap, gericht op innovaties in alle aspecten van het agrifood-, biobased- en milieuwetenschappelijk domein.

Lange termijn visie

Ons doel is om de world leading campus in het agrofood- en milieudomein te blijven. Er zijn verschillende strategische doelen gedefinieerd om de volgende stappen in de ontwikkeling van de campus te zetten, onder andere om een optimale, duurzame en inspirerende infrastructuur te bieden voor excellente wetenschap en onderzoek. Daarnaast is het doel om een evenwichtige (d.w.z. type, omvang, focus/domein) mix van onderzoeksinstituten, NGO's, start-ups, MKB en (inter)nationale bedrijven te creëren en deze organisaties te stimuleren tot interactie en samenwerking op Wageningen Campus. Last but not least, willen we de dialoog tussen de verschillende stakeholders over de mondiale uitdagingen in ons domein stimuleren en faciliteren.

Criteria voor vestiging op Wageningen Campus (exclusief BSPW)

Organisaties die zich op Wageningen Campus willen vestigen, moeten aan een aantal criteria voldoen voordat ze als "bewoners" van Wageningen Campus kunnen worden toegelaten. Een duidelijke synergie met het WUR domein is daarbij een primaire voorwaarde. Daarnaast worden ook andere criteria in ogenschouw genomen, waarbij verschillende aspecten als leidraad worden gebruikt in dit acquisitieproces. Criteria die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • de toegevoegde waarde (bijvoorbeeld op het gebied van impact) voor het ecosysteem van Wageningen Campus
 • de intentie en mogelijkheden tot onderzoekssamenwerking met WUR of andere campusbewoners; opties om gezamenlijke innovatieve projecten vorm te kunnen geven
 • mogelijke deelname aan Sharing Research Facilities
 • de toegevoegde waarde voor onderwijsdoeleinden
 • of een organisatie past bij de open, uitnodigende en inspirerende sfeer van het ecosysteem

Vanzelfsprekend wordt gecontroleerd of de aanvrager een betrouwbare organisatie is. Een team van WUR-medewerkers wordt betrokken bij de besluitvorming.