Gedragsregels Wageningen Research

Uitgangspunten:

 • Gedragsregels moeten helderheid scheppen maar geen ‘juridisering’ veroorzaken. Wij willen juist investeren in samenwerking en vertrouwen.
 • Het speelveld is dynamisch. Kennis die nu pré-competitief is, is in de toekomst competitief, en deze is soms snel weer outdated. Dit vergt dus continue onderhoud en afstemming.
 • Maatschappelijke belangen en wettelijke taken kunnen een reden zijn om wel kennis bij WR te ontwikkelen die ook elders aanwezig is.

Gedragsregels onderzoeksprogramma's mede-gefinancierd uit rijksbijdrage (KB, BO, WOT, topsectoren)

 • Onderzoek (mede) gefinancierd uit de rijksbijdrage voor en met bedrijven is pré-competitief.
 • Voor WR zijn de TKI’s (TKI-besturen) de instanties die toetsen op het pré-competitieve karakter van het betreffende topsector-onderzoek, voordat de uitvoering aanvangt.
 • Het onderzoek (mede) gefinancierd uit de rijksbijdrage voor maatschappij en overheid is pré- en/of competitief van karakter en is gericht op ondersteuning van het beleid of op wettelijke taken die een onafhankelijke aanpak vragen.
 • WR bouwt met overheidsfinanciering geen kennis op die in de markt al met voldoende diepgang aanwezig is, tenzij er een (wettelijke of maatschappelijke) taak aan ten grondslag ligt. Het begrip met voldoende diepgang moet hier gelezen worden als met aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit, van robuuste omvang die continuïteit en kwaliteit garandeert, die verbinding heeft met aanpalende disciplines en met een focus op toegepast onderzoek.
 • WR is transparant over het onderzoeksprogramma door actieve communicatie via o.a. de website Kennis Online.
 • WR gaat (minimaal) jaarlijks het gesprek aan met grote private kennisinstellingen op haar domein om te praten over huidige samenwerking en voorziene ontwikkelingen daarin.

Gedragsregels voor wettelijke taken

 • WR gaat ervan uit dat zij geacht wordt alle kennis in huis te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen die nodig is voor de uitvoering van haar toegewezen publiek gefinancierde wettelijke taken.
 • Deze kennis kan ten behoeven van derden worden ingezet indien het gelijksoortige taken betreft (denk aan opsporing verontreinigingen of ziekten) of als de kennis die voortkomt uit de opdrachten bijdraagt aan (de kennisontwikkeling voor) een goede uitvoering van de wettelijke taken.
 • Op de wettelijke taken is het “WDT-statuut” (statuut wettelijke en dienstverlenende taken) van toepassing die de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie borgen.

Gedragsregels contractonderzoek (100% betaald door opdrachtgever) en verhuur faciliteiten

 • Contractonderzoek heeft synergie met de inhoudelijke doelstellingen van WR en met het publiek gefinancierd onderzoek uit de rijksbijdrage dat daarbij hoort.
 • WR hanteert minimaal een dekkende kostprijs bij contractonderzoek.
 • WR zorgt ervoor dat er geen kruissubsidiering plaatsvindt en hanteert op projectniveau een gescheiden boekhouding voor volledig privaat gefinancierd onderzoek.
 • De accountant doet bij de controle van de jaarrekening jaarlijks een steekproef op het zorgvuldig hanteren van de regel dat er minimaal een dekkende kostprijs in offertes voor contractonderzoek wordt opgenomen.

Gedragsregels Spin-offs*

 • Spin-offs van WR kennen een duidelijke status: marktconform, in de vorm van een onderneming.
 • Een spin-off kan niet onder betere voorwaarden dan andere marktpartijen profiteren van de relatie met het WR-instituut waar het uit voortkomt.

*Spin-off: een high-tech start-up met een vernieuwende (beschermde) technologie

Gedragsregels – klachtenloket

 • WR kent een klachtenloket op de website waar individuele bedrijven zich kunnen melden met klachten, ook over oneerlijke concurrentie door WR. Klachten over oneerlijke concurrentie worden ééns per jaar gerapporteerd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Klachten waarvoor geen bevredigende oplossing wordt gevonden worden direct gerapporteerd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Klachtenloket