Opdrachtgevers, financiering en publicatie onderzoek WUR

Opdrachtgevers, financiering en publicatie onderzoek WUR

Wageningen University & Research (WUR) verricht op onafhankelijke wijze fundamenteel en toegepast onderzoek. De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit is integraal hierop van toepassing. Over al het onderzoek worden de conclusies gerapporteerd op basis van in het onderzoek aangetoonde en geanalyseerde feiten. Opdrachtgevers en/of andere belanghebbenden hebben daarop geen invloed. In de rapportage worden altijd de financiers vermeld. Het doen van onafhankelijk onderzoek en publicatie van de onderzoeksresultaten is de kernactiviteit van WUR. Blijkt op basis van onderzoek dat er ernstig gevaar voor personen, zaken, het milieu of de volksgezondheid dreigt, dan worden daarover bevoegde instanties zonder enige terughoudendheid geïnformeerd (zie ook artikel 6.3 in de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onderzoeksopdrachten WUR).

Onderzoek Wageningen University

Het overwegend fundamenteel onderzoek bij Wageningen University wordt voor ruim de helft gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de andere helft door andere partijen (NWO, EU, consortia, stichtingen, overheden en bedrijven).

De onderzoeksvragen moeten passen binnen het beleid van de leerstoelgroepen en de Wageningse onderzoekscholen (Wageningen Graduate Schools). Ze worden door de onderzoekers geformuleerd, al dan niet in overleg met de externe partners. Wij laten ons in ons onderzoek en de formulering van de onderzoeksvragen niet beïnvloeden door de belangen van derden.

Met (private) financiers van onderzoeksopdrachten worden altijd afspraken gemaakt over de publicatierechten van onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten worden als regel gepubliceerd via peer reviewed tijdschriften maar worden ook naar buiten gebracht middels publicaties in populair wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, proefschriften, bijdragen aan congressen en seminars, boeken en voordrachten. De resultaten zijn zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoek toegankelijk, in toenemende mate via Open Access kanalen en met inbegrip van de voor het onderzoek gehanteerde modellen en datasets. Soms kan publicatie voor een bepaalde periode worden uitgesteld, bijvoorbeeld in geval van het vestigen van intellectuele eigendom, bijvoorbeeld via een octrooiaanvraag. Wetenschappelijke data blijven 10 jaar bewaard om validatie daarvan gedurende die tijd mogelijk te laten zijn.

Buitengewone en bijzondere leerstoelen kunnen worden gefinancierd door externe partijen. Er gelden standaardafspraken om de onafhankelijkheid jegens de externe financiers met mogelijk een conflict of interest te borgen c.q. te voorkomen. Op internet wordt twee keer per jaar de volledige lijst van deze leerstoelen gepubliceerd.

Onderzoek Wageningen Research

Het onderzoek bij Wageningen Research bestaat uit vijf componenten:

1.  Wettelijke onderzoekstaken (WOT-taken) ten behoeve van wet- en regelgeving van de overheid. Dit onderzoek wordt merendeels gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat in het kader relevante wetgeving onderzoeksvragen voorlegt aan Wageningen Research. Resultaten worden aangeboden aan LNV. De Wettelijke onderzoekstaken omvatten zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Dit onderzoek kan leiden tot publicaties in peer reviewed tijdschriften. : Bekijk dit filmpje over de WOT: Wat = WOT - YouTube.

2. Kennisbasis onderzoek (KB-onderzoek): wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat meebeslist over welke  onderzoeksvragen onderzocht worden. Dit is zowel fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek en is erop gericht om te zorgen voor de opbouw van diepgaande kennis en de ontwikkeling van relevante expertise, die beide noodzakelijk zijn voor het oplossen van toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Resultaten worden altijd, zonder tussenkomst van de financier, publiek gepubliceerd in rapporten en op Kennisonline. Ze kunnen ook leiden tot peer reviewed publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften.

3. Beleidsondersteunend onderzoek (BO): toegepast onderzoek in opdracht van LNV dat gericht is op het oplossen van concrete maatschappelijke vraagstukken. Middels rapporten worden onderzoeksresultaten aangeboden aan LNV; deze rapporten worden ook altijd openbaar gemaakt.

4. Topsectoren: sectoren die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid, waarin de regering innovaties wil stimuleren. Hiervoor vormen overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en kenniscentra een ‘gouden driehoek’. Wageningen draagt actief bij aan met name de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In deze sectoren speelt Wageningen University & Research een sleutelrol als belangrijkste kennispartner in publiek-private samenwerkingsinitiatieven (PPS). Resultaten voortkomend uit Topsectoren onderzoek zijn openbaar. Op basis van de subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek komt het intellectueel eigendom toe aan het kennisinstituut. Dit kan vervolgens op basis van deze subsidievoorwaarden tegen de marktprijs beschikbaar gesteld aan de deelnemende bedrijven met inachtneming van de staatssteunregels (artikel 22 e.v.). Voordat tot bekendmaking van de resultaten wordt overgegaan bestaat de mogelijkheid om een periode in acht te nemen voor het vestigen van intellectuele eigendom. Hiervoor gelden in Nederland standaardafspraken.

Voor alle hierboven beschreven onderzoekstaken- WOT, KB, BO en Topsectoren zijn afspraken gemaakt met de overheid wat betreft de timing van publicatie en communicatie over resultaten van onderzoek. Maximaal twee maanden kan worden gewacht met openbaarmaking, zodat de overheid kan anticiperen op eventuele noodzakelijke beleidsconsequenties.

5. Onderzoeksopdrachten voor derden: o.m.

  • Grants/subsidies (van o.a. NWO, Horizon Europe, Zoom, EFRO, Eurostars, Eureka, RVO)
  • Publiek-publieke samenwerking: (ERA-netten)
  • Publiek-private samenwerking
  • Contractonderzoek/bilateraal onderzoek in opdracht van één private opdrachtgever/bedrijf

Bij deze opdrachten wordt voordat het project van start gaat een contract of zo nodig een Consortium Agreement opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over onder andere Intellectueel eigendom en publicaties. In EU projecten/publiek gefinancierd onderzoek, moeten resultaten en data open zijn en zijn de hiervoor geldende verschillende subsidievoorwaarden dwingend uitgangspunt. Bij contractonderzoek/bilateraal onderzoek dat 100% gefinancierd wordt door een of meerdere bedrijven kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de eigendom van de onderzoeksresultaten en het recht om te publiceren. Ook hier geldt: blijkt op basis van dit onderzoek dat er ernstig gevaar voor personen, zaken, het milieu of de volksgezondheid dreigt, dan worden bevoegde instanties daarover zonder enige terughoudendheid geïnformeerd.

april 2021