Gedragscode Sociale Veiligheid

WUR ondersteunt op verschillende manieren een veilige en inclusieve werk- en studieomgeving voor medewerkers en studenten. De gedragscode sociale veiligheid WUR is hierbij richtinggevend, geeft houvast om anderen aan te spreken op ongewenst gedrag en gaat in op handhaving en sancties die aan de schending van regels zijn gebonden. De code relaties op het werk is gerelateerd aan de gedragscode sociale veiligheid en gaat meer specifiek in op privérelaties en vriendschappen op het werk.

Een veilige en inclusieve werk- en studieomgeving vereist een actieve bijdrage van iedereen die bij WUR werkt of studeert. Hierbij gaat het niet alleen over het eigen gedrag, maar ook over een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag.

De Gedragscode sociale veiligheid WUR beoogt een veilige en inclusieve werk- en studieomgeving te bevorderen door:

  • te zorgen voor een eenduidige definitie van ongewenst gedrag;
  • houvast te geven aan medewerkers en studenten om anderen aan te spreken op schendingen van gedragsregels;
  • aandacht te schenken aan de handhaving van de gedragsregels en de sancties die aan schending van deze regels zijn gebonden;
  • de professionele houding van medewerkers en studenten te ondersteunen door de verwachtingen van de organisatie te beschrijven.

Lees de Gedragscode Sociale Veiligheid.

Code Relaties op het Werk

Het doel van deze code is om alle medewerkers van WUR te voorzien van informatie over hoe om te gaan met situaties waarbij professionele relaties overlappen met privérelaties of vriendschappen, en welke consequenties hieraan verbonden (kunnen) worden.

Lees de code Relaties op het Werk.