prof.dr.ir. GL (Gerard) Velthof

prof.dr.ir. GL (Gerard) Velthof

Externe medewerker, Senior onderzoeker

Dr. Gerard Velthof is bodemkundige en senior onderzoeker Nutriëntenmanagement bij het team Duurzaam Bodemgebruik van Wageningen Environmental Research. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek naar nutriënten- en koolstofbeheer in landbouwbodems en publiceerde meer dan 100 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Momenteel is hij betrokken bij onder meer onderzoek naar het effect van waterbeheer op de lachgas- en CO2-emissies uit veengronden; risico op afwenteling van maatregelen om koolstof op te slaan in landbouwgronden op lachgasemissie; ammoniak- en lachgasemissies uit meststoffen; en integrale gebiedsgerichte maatregelen ter reductie van ammoniak- en broeikasgasemissies en nutriëntenuitspoeling. Hij was coördinator van verschillende EU Service contracten, coördinator van het H2020 project FAIRWAY en momenteel is hij coördinator van het Horizon project New Harmonica. Hij is voorzitter van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM adviseert het ministerie van LNV over het mest- en ammoniakbeleid. Ook is hij voorzitter van de Taakgroep Landbouwemissies van de Nederlandse Emissieregistratie. Deze werkgroep bepaalt de methodiek, verzamelt gegevens en berekent jaarlijks op landelijk niveau de gasvormige emissies van de landbouw (NH3, N2O, CH4, NOX, fijnstof, CO2).