Project

Impact van bemesting op interacties tussen hoefdieren en bomen

Antropogene stikstofdepositie leidt wereldwijd tot eutrofiëring en bodemverzuring, wat veranderingen in vegetatiesamenstelling teweeg kan brengen en daarmee zorgen voor biodiversiteitsverlies. Dit kan leiden tot een verminderd functioneren van ecosystemen en daarmee de diensten die zij leveren. Een mogelijke mitigerende maatregel is het gebruik van steenmeel, een “slow-release” bemesting die de verloren mineralen gedeeltelijk kan herstellen en de bodembuffercapaciteit kan versterken.

Het is echter onzeker hoe hoefdieren op dit steenmeel reageren en welke invloed dit heeft op bosverjonging en ontwikkeling. Voorgaande bemestingsexperimenten die zich richtten op de elementen N, P en/of K vonden voornamelijk dat vraat aan bomen toenam, wat bosverjonging kan belemmeren.

Dit PhD project onderzoek hoe steenmeel bottom-up en top-down processen tussen planten en herbivoren beïnvloedt. Er wordt empirisch onderzocht hoe steenmeel zorgt voor veranderingen in bladchemie, hoe deze veranderingen de voedselkeuze van herbivoren bepaalt en hoe dit doorwerkt op bosontwikkeling. De focus ligt op bossen gelegen op voedselarme zandgronden in Nederland, deze bossen worden sterk beïnvloedt door atmosferische stikstofdepositie.

Het belangrijkste studiegebied is het Nationaal Park De Hoge Veluwe, waar meerdere steenmeelexperimenten worden opgezet. Het grootste experiment bevat exclosures en is opgezet bij 24 cameravallocaties van het cameravalnetwerk, die onderdeel zijn van Snapshot Hoge Veluwe.

De studie bestaat uit vier hoofdelementen. (1) Kwantificeren hoe het gebruik van steenmeel het habitatgebruik van hoefdieren beïnvloedt, door te kijken naar eerder opgezette experimenten; (2) Kwantificeren van intra- en interspecifieke variatie in bladchemie en groei bij de acht meest voorkomende boomsoorten in het Nationaal Park, door gebruik te maken van een semi-natuurlijk experiment waarbij een combinatie van behandelingen met steenmeel en gesimuleerde vraat wordt toegepast; (3) Bepalen hoe die variatie doorwerkt op de voedselkeuze van hoefdieren door het uitvoeren van voedselkeuze-experimenten; en (4) Bepalen van het interactieve effect tussen steenmeel en herbivorie op de ontwikkeling van ondergroeivegetatie in bossen en bosverjonging in grootschalige steenmeelexperimenten.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen meer inzicht geven in korte termijn effecten van steenmeel op hogere trofische bidirectionele interacties en de implicaties voor bosherstel. Dit zal bosbeheerders helpen in hun besluitvorming.

Gefinancierd door: Nationaal Park De Hoge Veluwe, Provincie Gelderland

2.png

In de media