Project

Demonstratie van nutriënten terugwinning op vergistingsinstallaties

Centraal in het project stonden vijf grootschalige vergistingsinstallaties waar geïnvesteerd is in full-scale installaties voor de verwerking van digestaat tot biogebaseeerde meststoffen. Er is een uitvoerige technische en economische analyse van de demonstratiebedrijven uitgevoerd. De rapporten geven op detail niveau inzicht in de werking van installaties, de massa- en energiebalansen en de samenstelling van de eindproducten.

Stikstof, fosfor en kalium zijn de belangrijkste nutriënten voor gewassen. In de Europese landbouw wordt de helft van de stikstof en fosfor die jaarlijks in de vorm van mest over de akkers wordt uitgestrooid, geproduceerd uit fossiele bronnen (zoals ruw fosfaat) of door gebruik te maken van grote hoeveelheden fossiele energie (zoals aardgas). In het huidige systeem gaat een hoog percentage waardevolle nutriënten verloren door het verbranden of storten van afval (zoals organische stof en stikstof) of door verlies naar het oppervlaktewater met eutrofiëring (stikstof- en fosforaanrijking van grond en oppervlaktewater) als gevolg.

De beperkte efficiëntie van het huidige systeem, in combinatie met bevolkingsgroei en een toename van de omvang van de veestapel, heeft belangrijke effecten op de bodem-, water- en luchtkwaliteit, en bedreigt daarmee de toekomst van de Europese landbouw. Het terugwinnen en hergebruik van nutriënten uit organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib kan leiden tot een veel duurzamere situatie.

SYSTEMIC draagt bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen, aan het verminderen van de emissies van broeikasgassen, en aan het verminderen van de bodem-, water- en luchtverontreiniging door toepassing van meststoffen die passen bij de gewasbehoeften (in plaats van het uitrijden van onbewerkte dierlijke mest en slib) en helpt veeboeren en stedelijke centra bij het verwerken van hun organische reststromen.

Demonstratiebedrijven

Het SYSTEMIC-project laat in 5 demonstratieprojecten voor het eerst zien hoe nutriënten uit afval op een economisch verantwoorde manier herwonnen kunnen worden, en hoe er meststoffen van hoge kwaliteit uit geproduceerd kunnen worden. Het project zal tonen hoe via innovatieve technieken de behandeling van organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib naar een hoger plan getild kan worden, waarbij ook energie en nutriënten teruggewonnen worden.

De Nederlandse demonstratielocatie Groot Zevert Vergisting zal nieuwe technieken toepassen om stikstof, kalium en mineraal fosfaat uit mest terug te winnen en vormt daarmee een heuse Groene Mineralen Centrale. De demonstratiebedrijven zullen grondig worden gemonitord, waarbij hun technische, economische en milieuprestaties worden beoordeeld en bekend worden gemaakt via een website over het project.

Outreach-locaties

Op basis van de ervaringen bij de demonstratiebedrijven zal het onderzoekteam business cases voor tien outreach-locaties ontwikkelen om zo te komen tot een uitbreiding van de nutriëntenterugwinning in Europa en de totstandkoming van een circulaire economie te faciliteren. Meer informatie over de tien geselecteerde outreach-locaties en hun business case is te vinden op de website over het project.