Project

Modelleren van de effecten van elektrische puls-stimulatie op mariene vissen en evertebraten

Wij bestuderen de effecten van elektrische puls-stimulatie op verscheidene mariene organismen in de context van pulskorvisserij.

Vissen met behulp van elektriciteit is momenteel een experimentele vismethode die gebruikt wordt door de bodemsleepnetvisserij in de zuidelijke Noordzee op basis van ontheffingen (Council of the European Union, 2005 & 2006; Rijksoverheid, 2014; Rijnsdorp, Rasenberg & Wilms, 2014), omdat het verboden is om elektriciteit te gebruiken om mariene organismen te vangen binnen de Europese Unie (Council of the European Union, 1998). Deze zogenoemde elektrische pulskorvisserij (in het kort: pulsvisserij) is een vismethode waarbij elektrische pulsen gebruikt worden als stimulatiemiddel om de doelsoorten van de visserij uit het sediment te krijgen (Boonstra & de Groot, 1974; Soetaert, 2015). Afhankelijk van het type pulstuig (en type vissersschip) worden ofwel tong (Solea solea) dan wel noordzeegarnaal (Crangon crangon) bevist door vissers (Soetaert, 2015; Desender et al., 2016). Pulsvisserij heeft meerdere voordelen ten opzichte van de conventionele wekkerketting boomkorvisserij waarbij zware wekkerkettingen de zeebodem doorploegen (Soetaert, 2015). Het brandstofverbruik kan worden teruggebracht met 50%, vis discards kunnen tot 57% worden verminderd en benthos discards tot 80% (van Marlen et al., 2014). Daarbij is tevens een hogere overleving van ondermaatse schol (Pleuronectes platessa), schar (Limanda limanda) en tong gevonden door van der Reijden et al. (2017). Grotere selectiviteit, gereduceerde schade aan de zeebodem en een hogere netto-omzet maken pulsvisserij een veelbelovend, duurzamer alternatief in vergelijking met de conventionele vismethode (e.g. van Marlen et al., 2014; Soetaert, 2015; Depestele et al., 2016). Diverse betrokkenen/stakeholders (e.g. EU lidstaten, visserij-industrie en niet-gouvernementele organisaties) hebben echter ernstige zorgen geuit betreffende de introductie van pulsvisserij in de Noordzee. Deze omvatten het gebrek aan kennis naar de ecologische effecten van de elektrische pulsen op het mariene ecosysteem, het risico van verhoogde vangstefficiëntie en de gevolgen voor andere visserijen (e.g. Quirijns et al., 2013 & 2015; Kraan, Trapman & Rasenberg, 2015; Haasnoot, Kraan & Bush, 2016; Rijnsdorp et al., 2016; Steins et al., 2017). Daarnaast bestaan zorgen over mogelijke nadelige effecten op lengteklassen en soorten die niet in het net behouden blijven en/of in de buurt van de elektrische velden komen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In deze reportage worden zorgen over verscheidene aspecten van de introductie van de pulsvisserij beschreven (door James Clayton voor BBC Newsnight) (in het Engels). 

Het “Impact Assessment Pulse Fishery” (IAPF) project is ontwikkeld en heeft als doel om het effect van pulsvisserij op mariene organismen, bodem biochemie en ecosysteem, vispopulaties en bijvangst van ondermaatse vissen te onderzoeken op Noordzee niveau schaal. Wij zijn, binnen het IAPF project, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het benodigde inzicht en instrumenten om de effecten van de elektrische tongpulsvisserij op mariene vissen en op de bodem levende evertebraten vast te stellen. Wij streven naar om dit vast te stellen door het opbouwen van een kwantitatief kader door het combineren van numerieke simulaties van het elektrisch veld met laboratorium experimenten op verscheidene diersoorten. Deze methode zal het mogelijk maken om bevindingen te extrapoleren naar andere vissoorten en evertebraten. Daarnaast bemonsteren wij de vangsten van tongpulskotters om schade in diverse vissoorten in kaart te brengen.

Wij bieden verscheidene mogelijkheden voor BSc en MSc studenten om deel te nemen binnen dit project. Als je een gemotiveerde student bent en geïnteresseerd in dit project, contacteer dan Pim Boute en Martin Lankheet via email om de mogelijkheden te bespreken.

Tong (Solea solea)
Schar (Limanda limanda)
Wijting (Merlangius merlangus)
Grauwe Poon (Eutrigla gurnardus)
Smelt (Hyperoplus lanceolatus)

Röntgenfoto’s van vissen die gevangen zijn met de pulskor (gemaakt voor Remco P.M. Pieters). Van boven naar beneden: tong (Solea solea), schar (Limanda limanda), wijting (Merlangius merlangus), grauwe poon (Eutrigla gurnardus) en smelt (Hyperoplus lanceolatus). 

Onze voornaamste samenwerkingspartners binnen het “Impact Assessment Pulse Fishery” (IAPF) project zijn: Justin C. Tiano MSc. en prof. dr. Karline Soetaert (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Nederland), dr. Hans Polet (Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, België), dr. Jan Jaap PoosDick de Haanir. Edward Schram en dr. Adriaan D. Rijnsdorp (IAPF project leider) (Wageningen Marine Research, Nederland).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In deze korte film wordt de stand van zaken betreffende pulsvisserij uiteengezet (door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken). Vissers, wetenschappers en niet-gouvernementele organisaties geven toelichting betreffende hun mening over pulsvisserij (in het Engels). 

Dit promotie project is onderdeel van het “Impact Assessment Pulse Fishery” project, dat in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken) wordt uitgevoerd en mede mogelijk wordt gemaakt door financiering uit het Nederlandse deel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Bezoek “Dossier pulsvisserij” voor meer informatie betreffende het onderzoek, nieuws en publicaties over pulsvisserij van Wageningen University & Research. Bezoek "Pulse Fishing" voor een overzicht van het huidige en reeds afgeronde onderzoek over pulsvisserij en de meest recente informatie over vangsten, discards, ecosysteem effecten en economische levensvatbaarheid in relatie tot het gebruik van de pulskor.

LNV
EFMZV

Referenties:

Boonstra, G.P. & de Groot, S.J. (1974). The development of an electrified shrimp-trawl in the NetherlandsICES Journal of Marine Science. Vol. 35(2): 165–170. (doi:10.1093/icesjms/35.2.165) (in het Engels) 

Depestele, J., Ivanović, A., Degrendele, K., Esmaeili, M., Polet, H., Roche, Summerbell, K., Teal, L.R., Vanelslander, B., O'Neill, F.G. (2016). Measuring and assessing the physical impact of beam trawling. ICES Journal of Marine Science. Vol. 73(Suppl. 1): i15–i26. (doi:10.1093/icesjms/fsv056) (in het Engels) 

Desender, M., Chiers, K., Polet, H., Verschueren, B., Saunders, J. H., Ampe, B., Mortensen, A., Puvanendran, V., Decostere, A. (2016). Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea. Fisheries Research. Vol. 179: 90–97. (doi:10.1016/j.fishres.2016.02.018) (in het Engels) 

Council of the European Union (1998). Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms. OJ L 125, 27.4.1998: 36p. 

Council of the European Union (2005). Council Regulation (EC) No 51/2006 of 22 December 2005 fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required. OJ L 16, 20.1.2006: 183p.  

Council of the European Union (2006). Council Regulation (EC) No 41/2006 of 21 December 2006 fixing for 2007 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required. OJ L 15, 20.1.2007: 213p. 

Haasnoot, T., Kraan, M. & Bush, S.R. (2016). Fishing gear transitions: lessons from the Dutch flatfish pulse trawl. ICES Journal of Marine Science. Vol. 73(4): 1235–1243. (doi:10.1093/icesjms/fsw002) (in het Engels) 

van Marlen, B., Wiegerinck, J.A.M., van Os-Koomen, E., van Barneveld, E. (2014). Catch comparison of flatfish pulse trawls and a tickler chain beam trawl. Fisheries research. Vol. 151: 57–69. (doi:10.1016/j.fishres.2013.11.007) (in het Engels) 

Quirijns, F., Strietman, W.J., van Marlen, B., Rasenberg, M. (2013). Flatfish pulse fishing. Research results and knowledge gaps I. IMARES Wageningen UR, Report C193/13. 25p. (in het Engels) 

Quijrijns, F., Strietman, W.J., van Marlen, B., Rasenberg, M., Smith, S.R. (2015). Flatfish pulse fishing. Research results and knowledge gaps II.IMARES Wageningen UR, Report C091/15. 39p. (in het Engels) 

van der Reijden , K.J., Molenaar, P., Chen, C., Uhlmann, S.S., Goudswaard, P.C., van Marlen, B. (2017). Survival of undersized plaice (Pleuronectes platessa), sole (Solea solea), and dab (Limanda limanda) in North Sea pulse-trawl fisheries. ICES Journal of Marine Science. Vol. 74(6): 1672–1680. (doi:10.1093/icesjms/fsx019) 

Rijksoverheid (2014). Agreement to double pulse trawl licenses. News item, 18-02-2014, 16:45, Ministry of Economic Affairs. (in het Engels; laatst bekeken op 17 September 2017) 

Rijnsdorp, A.D., Rasenberg, M.M.M. & Wilms, I. (2014). Proposal for pulse trawl research. North Sea Advisory Council (NSAC), Focus group pulse trawl 17-11-2014, IJmuiden. 7p. (in het Engels) 

Rijnsdorp, A.D., de Haan, D., Smith, S., Strietman, W.J. (2016). Pulse fishing and its effects on the marine ecosystem and fisheries An update of the scientific knowledge. Wageningen University & Research, Report C117/16. 32p. (in het Engels) 

Soetaert, M. (2015). Electrofishing: exploring the safety range of electric pulses for marine species and its potential for further innovation. Doctoral thesis. Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases, Ghent. 243p. (in het Engels met Nederlandse samenvatting)

Steins, N.A., Smith, S., Strietman, W.J., Trapman, B., Kraan, M. (2017). International Stakeholder Dialogue on Pulse Fisheries; Report of the second dialogue meeting, Amsterdam 20 January 2017. Wageningen Marine Research, Wageningen University & Research. Report number C016/17. 145p.