Project

PPS Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en Tabaksratelvirus in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden​

Trichodoride aaltjes en het door hen overgebrachte Tabaksratelvirus (TRV) zijn knelpunten in de akkerbouw en bloembollenteelt die de invulling van de gewasrotatie bemoeilijken. De aaltjes en het tabaksratelvirus veroorzaken opbrengstderving en kwaliteitsschade in aardappel, peen, ui, tulp en lelie.

Uit voorzichtigheid worden nu vaak geen groenbemesters geteeld vóór een gevoelige teelt. Granulaire nematiciden worden ingezet om schade in de aardappel- en groenteteelt te voorkomen of beperken. Dit voorstel beoogt het ontwikkelen van een toetssysteem voor het bepalen van resistentie tegen Trichodoriden en TRV en het ontwikkelen van resistente groenbemesters en aardappelrassen. Kennis over de witte vlekken voor de waardplantstatus van groenbemesters voor Trichodoriden en TRV maakt een slimme gewasvolgorde mogelijk.

Het consortium in deze PPS bestaat uit WUR open teelten voor de nematologische expertise, HZPC voor de virologische expertise en resistentieveredeling in aardappel, PH Petersen voor de veredeling van groenbemesters gewassen met als partner Agrifirm voor het brede netwerk om nieuwe rassen in de Nederlandse landbouw te laten opnemen.

5aa_750x400.jpg

Er zijn binnen deze PPS de volgende subdoelen vastgesteld:

  • Een verbeterde gewasrotatie mogelijk maken door witte vlekken voor de waardplantstatus van groenbemesters voor Trichodorus similis, P. teres en P. pachydermus en hun bijbehorende TRV-serotypen in te vullen
  • Beschikbaar maken van weerbare groenbemester- en aardappelrassen met breedwerkende resistentie tegen TRV en Trichodoriden
  • Implementeren van de resultaten op het gebied van gewasrotatie, weerbare rassen en bodembeheer in de ICM van bedrijven op de lichte gronden

De resultaten uit deze gestelde doelen leveren bouwstenen die voor de akkerbouw op lichte gronden een belangrijk knelpunt kunnen oplossen om een systeemaanpak via Integrated Crop Management (ICM) mogelijk te maken.

Dit draagt bij aan het gericht inpassen van groenbemesters in de gewasrotatie om de ziektedruk van Trichodoriden en TRV op de lichte gronden te verminderen en het bodembeheer te verbeteren. Door de teelt van groenbemesters kunnen nutriënten worden vastgehouden, het organische stofgehalte verhoogd en het bodemleven gevoed. Het resultaat is een verminderde afhankelijkheid en verlaagde emissies van synthetische gewasbeschermingsmiddelen, verlaagde emissies van nutriënten en een verhoogd gehalte aan organische stof in de bodem.