Kaarten

Bodemfysische Eenhedenkaart (BOFEK2020)

BOFEK2020 is een GIS-bestand met daarin de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemopbouw en een overeenkomstig hydrologisch gedrag op basis van acht fysische kengetallen.

Er worden 79 verschillende eenheden onderscheiden. Aan een bodemfysische eenheid is een geschematiseerd standaard bodemprofiel gekoppeld en aan de afzonderlijke lagen in het bodemprofiel kunnen aan de hand van de Staringreeks (versie 2018) belangrijke bodemfysische karakteristieken worden toegevoegd. Alle 368 standaardprofielen zijn toegedeeld aan één van deze 79 BOFEK2020-eenheden; hiervoor is een vertaaltabel beschikbaar. De indeling is afgeleid van de 1:50 000 Bodemkaart van Nederland versie 2020.

Potentieel gebruik

De informatie in het databestand kan dienen als invoer bij modelberekeningen van water- en stoffentransport in de bodem.

Toepassingsschaal

1 : 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijk schema

Vector

Prijs

Gratis

Downloads

Versie BOFEK2020

Versie BOFEK2012

De versie BOFEK2012 is nog beschikbaar als BOFEK2012_bestandenVersie2_1.zip