Indienen Woo-verzoek & overzicht recente Woo-besluiten

Indienen Woo-verzoek

Onze organisatie bestaat uit enerzijds Wageningen University en anderzijds Stichting Wageningen Research. Wageningen University, een publiekrechtelijke rechtspersoon, is een bestuursorgaan in de zin van artikel 2.2 lid 1 sub a van de Wet open overheid (‘Woo’), en valt daarmee onder de reikwijdte van de Woo. Stichting Wageningen Research is echter een privaatrechtelijke rechtspersoon en kwalificeert niet als bestuursorgaan zoals bedoeld in de Woo. Verzoeken tot openbaarmaking kunnen uitsluitend doel treffen voor zover het gericht is tot Wageningen University en informatie betreft die zich onder Wageningen University bevindt.

Een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid dient te worden gericht aan het college van bestuur van Wageningen University. Een schriftelijk verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen als dit per post of per e-mail wordt ingediend op het hieronder vermelde adres:

Per post:
Wageningen University
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 9101
6700 HB Wageningen

Per e-mail:
woo@wur.nl

Kosten voor fysieke kopieën documenten
Op grond van artikel 8.6 lid 2 van de Wet open overheid mag een bestuursorgaan een vergoeding vragen voor de vervaardiging van kopieën van documenten. De maximale vergoeding is door de minister vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid. Onder kopie verstaan wij: een enkelvoudig afschrift in papieren vorm, van een document of gedeelte daarvan in de zin van artikel 2.1 van de Woo. Wageningen University brengt de volgende bedragen in rekening bij de indiener van een Woo-verzoek indien deze kopieën (A4-formaat) wenst te ontvangen:
Zwart-wit, enkelzijdig/dubbelzijdig € 0,05/€ 0,10
Kleur, enkelzijdig/dubbelzijdig € 0,20/€ 0,40

Overzicht recente Woo-besluiten 2022

2022.01 Deelbesluit I Wob-verzoek 'Israëlische organisaties' d.d. 24.01.2022

2022.02 Besluit Wob-verzoek 'Heckrunderen en konikpaarden' d.d. 26.05.2020

2022.03 Besluit Woo-verzoek 'Hazen en Konijnen' d.d. 27.04.2022

2022.04 Besluit Wob-verzoek 'Wolven I' d.d. 04.02.2022

2022.05 Deelbesluit II Wob-verzoek 'Israëlische organisaties' d.d. 24.01.2022

2022.06 Besluit Woo-verzoek 'Voedingscentrum' d.d. 08.06.2022

2022.07 Wob-besluit 'Wolven II' d.d. 10.02.2022

2022.08 Wob-besluit 'Wolven III' d.d. 10.02.2022

2022.09 Woo-besluit 'Wolven IV' d.d. 11.05.2022

2022.10 Woo-besluit 'Haas en Konijn' d.d. 05.08.2022

2022.11 Woo-besluit 'Hoe gaat RVO.nl om met de nauwkeurigheid van hoeveelheden aan- en afgevoerde mineralen' d.d. 02.10.2022