Uitgave

Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos

Nederland heeft meer ruimte voor waterberging nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan.

Eén van de (in totaal 5) geselecteerde pilot studies is uitgevoerd in  het Harderbos (Provincie Flevoland). Hier is een jong kleibos kunstmatig onder water gezet om hoogwaterpieks (inundatie) in winter en tijdens het voorjaar te simuleren. Het onderzoek was erop gericht de effecten van inundatietijdstip en -duur op bodem, vegetatie en bodemfauna te onderzoeken. Daarbij kwam ook de boomvitaliteit aan de orde: Wat is het effect van overstroming op essen- en eikenbossen?

De ondergroei bestaat in deze bossen uit ruigtesoorten. Alleen na overstroming in het voorjaar verdween deze vegetatie gedeeltelijk en daardoor nam de soortenrijkdom in ondergroei toe. Dat effect was in essenbos sterker dan in eikenbos. Maar op langere termijn zal de ruigtevegetatie weer terugkomen. De overstromingen hebben geen effect op de vitaliteit en de groei van de bomen. Wel hebben eiken in het jaar van de overstroming kleinere vroeghoutvaten gemaakt, waardoor het watertransport door de boom vermindert. Bij een eenmalige overstroming heeft dat geen blijvende gevolgen. Na waterberging zal het bos echter enkele jaren de kans moeten hebben om te herstellen, vooral wanneer inundatie in het groeiseizoen heeft plaats gevonden.

Meer informatie:

Pilotprogramma Waterberging en Natuur

MSc thesis Evelyn Belien: Spring floods reduse earlywood vessel area of oak (Quercus robur)

Onderzoeksproject Ute Sass-Klaassen: Time series of wood characters - a new proxy to determine changing environments through the Holocene and to evaluate the impact of future climate change


Achtergrondrapport Harderbos

Stuijfzand, S.; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M.; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J.; Pelsma, T.; Belien, E.; Olsthoorn, A.F.M.; Sass, U.G.W.; Ouden, J. den; Kuijper, M.; Rooij, S.A.M. van; Boonstra, A.; Dijk, H.; Jaarsma, M.; Beemster, A.; Zijlstra, M.; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, l. de; Bosma, N. (2008)

RWS Waterdienst rapport nr. 007.015/ Alterra rapport nr. 1630, 136pp.

ISBN nr. 978-90- 69-14 0-8

Contact:
suzanne.stuijfzand@rws.nl