Project

SMARAGD: Slimme Mechanisatie - Automatisering – Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid

SMARAGD maakt door de ontwikkeling van lichte autonome mechanisatie een betere bodemkwaliteit mogelijk, verhoogt de weerbaarheid en opbrengst van gewassen en biedt kansen om de CO2-voetafdruk te verlagen.

In de akkerbouw vindt een forse schaalvergroting plaats. Dit zorgt voor een toename in het gebruik van steeds grotere en zwaardere mechanisatie. Deze grote en zware machines zorgen voor een teruglopende bodemkwaliteit, -biodiversiteit, bodemverdichting, een toegenomen kwetsbaarheid en opbrengstverlaging.

Technologische ontwikkelingen bieden kansen om tot kleinschalige/slimmere oplossingen te komen, die de bodem en arbeid sparen. Denk hierbij aan toepassing van meerdere autonome, kleinschalige en lichte voertuigen (swarms), rijpadensysteem, sensing technieken (o.a. onkruid- en ziekteherkenning), plaatsspecifieke behandeling, enz.

Doelstelling

De komende 4 jaar werken wij aan een autonome, gerobotiseerde en innovatieve mechanisatie voor de teelt van hoogsalderende akkerbouw- en vollegrondsgroenten gewassen. Deze ‘slimme’ mechanisatie zal de zware grootschalige mechanisatie vervangen, de bodem sparen, hogere gewasopbrengsten geven, met een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Voor een akkerbouw met groei en duurzaamheid.

Beoogde oplossingen voor de akkerbouw

Het project levert doorbraken op voor een systeeminnovatie in de akkerbouw waarbij een alternatief geboden wordt voor de steeds zwaardere mechanisatie met bijbehorende negatieve effecten.

De systeeminnovatie leidt op drie manieren tot een economisch voordeel voor akkerbouwers:

  1. De lichte mechanisatie leidt tot minder bodemstructuurbederf, een betere bodemkwaliteit en daardoor tot een hogere gewasopbrengst.
  2. Gebruik van meerdere kleinschalige technologieën (robots) leveren extra mogelijkheden voor intercropping en daardoor een weerbaarder systeem met hogere opbrengsten.
  3. De precisietechnologie draagt bij aan een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
  4. De elektrische aandrijving biedt kansen voor de gewenste energietransitie in de landbouw.

De Publiek-private samenwerking richt zich op het aanjagen van een systeeminnovatie. Dat betekent dat de aanpak breder is dan het recht toe recht aan uitwerken van prototypes. De te ontwikkelen prototypes zijn gericht op toepasbaarheid binnen 5 jaar, maar voor een opschaling zijn er vele vragen over de inpassing in de bedrijfsvoering, afspraken en ICT-standaards in ketenverband en wetgeving. Er zijn in de volle breedte ontwikkelstappen nodig, waarbij draagvlak en participatie nodig is vanuit bedrijfsleven, beleid, NGO’s en onderzoek. In SMARAGD is extra aandacht voor interactie met deze stakeholders en verbinding met andere initiatieven.

Het project

SMARAGD kent de volgende activiteiten:

  • een model voor simulatie van een lay-out voor een bedrijf met een mengteelten systeem en ontwerpeisen voor te ontwikkelen prototypes;
  • een autonoom ‘swarming’ robotprototype die uitgerust kan worden met verschillende werktuigen voor agrarische toepassingen: de Robotti
  • een flexibel batterijmanagement voor effectieve energievoorziening en energieverbruik van voertuigen;
  • 3 concrete ontwerpen en ontwikkelde prototypes voor bovengenoemde toepassingen in de akkerbouw;
  • deze zijn in een Field Lab getest en in een interactieve setting gedemonstreerd en geëvalueerd met akkerbouwers en andere stakeholders.

Meer informatie over SMARAGD is te vinden op de project website.