Over SWU Thymos

SWU Thymos is de sportstichting van Wageningen Universiteit en treedt op als belangenbehartiger van alle sportende studenten. Het doel van de stichting is zoveel mogelijk studenten aan te zetten tot sporten en bewegen; dit gebeurt onder andere door het overkoepelen van alle studentensportverenigingen en de organisatie van diverse evenementen.

Het begrip Thymos komt uit het oude Griekenland. Plato gebruikte het voor het eerst toen hij filosofeerde over de rol van sport in de samenleving. Het betekent dan ook 'verrijking van de energie van de ziel door lichamelijke beweging'. De doelstelling van SWU Thymos, zoals die in onze statuten staat beschreven, is dan ook het stimuleren van sport en bewegen voor alle studentsportrechtenhouders. Thymos probeert deze te bewerkstelligen door op te treden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle sportende studenten in Wageningen.

Algemeen Bestuur

Het DB maakt deel uit van het Algemeen Bestuur (AB) van Thymos. Het AB bestaat uit het DB en alle studentensportverenigingen. Het AB wordt geadviseerd door het College van Advies, dat bestaat uit oud DB-leden. De penningmeester wordt geadviseerd door een kascontrolecommissie (kcc), dat uit oud penningmeesters van Thymos bestaat.

Recreantenraad

De Recreantenraad (RR) vertegenwoordigt de sporters die een sportkaart hebben, maar niet lid zijn van een vereniging, de zogenaamde recreantsporters. Sinds 2004 is de RR slapende en pogingen om het opnieuw op te starten zijn gestrand. De recreantsporters vormen circa 50% van alle sportkaarthouders. Het is dus belangrijk dat van deze grote groep de belangen behartigd worden, vooral ook omdat met de AB-vergaderingen maar een achterbank van 2500 mensen wordt bereikt i.p.v. de 5000 sportkaarthouders waar Thymos eigenlijk voor staat. Zolang de RR slapende is zal het DB van SWU Thymos de taken van de RR op zich nemen.

College van Advies

Het College van Advies (CvA) is het adviesorgaan van SWU Thymos. Het bestaat uit oud-bestuursleden van Thymos en zij geven advies over allerlei zaken. Het Thymos-bestuur en het CvA komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken binnen het bestuur te bespreken.

Het CvA bestaat uit: Lisanne Hofman, Dewi Spenrath, Bart Vilier, Ilse Plantinga, Daan Krekels, Rijk Dersjant, Charlotte Stam, Jeroen Sonnemans en Els Huizing

Dagelijks bestuur van SWU Thymos '20/'21

v.l.n.r.: Joran de Bie, Wike Wesseler, Lotte Wouters, Simon Bakker, Eline Koetsier & Tinko Jans
v.l.n.r.: Joran de Bie, Wike Wesseler, Lotte Wouters, Simon Bakker, Eline Koetsier & Tinko Jans