Wageningen voor Wageningen: Stadsagenda

Wageningen: voor de één een Nederlandse gemeente, voor de ander een internationaal werkende universiteit. Maar voor veel mensen in en om Wageningen is de relatie tussen gemeente Wageningen en Wageningen University & Research vanzelfsprekend. En is het ook logisch dat beide samenwerken om de omgeving waarin zij wonen en werken steeds beter te maken.

De gemeente heeft baat bij kennis van Wageningen University & Research (WUR) om antwoorden te vinden voor uitdagingen op het terrein van bijvoorbeeld gezondheid, nieuwe vormen van energie, en aanpassing aan klimaatsveranderingen. Omgekeerd heeft WUR er voordeel bij als onderzoek en onderwijs gebruik kunnen maken van de stad en inzichten van bewoners. De samenwerking tussen gemeente Wageningen en WUR vindt plaats onder de naam Stadsagenda.

Wageningen is de ‘huisstad’ van WUR. Als Wageningen een betere stad wordt door toedoen van ons onderzoek, hebben we de impact die we nastreven. Het gaat erom dat mensen elkaar leren kennen en de interactie die dat oplevert. ‘Finding answers together’ gaat het beste in onze eigen omgeving.
Rens Buchwaldt, lid RvB WUR

Thema’s en werkwijze van de Stadsagenda

Onder de naam Stadsagenda pakken gemeente Wageningen en WUR sinds 2019 complexe uitdagingen op, in of rondom Wageningen. Samen kennis en expertise opbouwen beschouwen beide partijen als een verbindend win-win proces. Per 2023 is de Stadsagenda vernieuwd.

Voor de gemeente betekent samenwerken dat zij uitvoering geeft aan de identiteit van de stad als “City of Life Sciences” en de aanwezige kennis benut voor de opgaven in de stad.

Het idee van de Stadsagenda is fantastisch. De maatschappelijke opgaven die spelen kan de gemeente niet alleen oplossen. Door het in een bredere context aan te pakken komen er betere oplossingen. Zowel door er met meerdere partijen aan te werken, als ook door vanuit verschillende inhoudelijke invalshoeken naar de maatschappelijke opgave te kijken.
Maud Hulshof, wethouder gemeente Wageningen

Vanaf 2023 ligt de focus op “Wijken van de Toekomst”. Hoe kunnen wij in Wageningen een wijk van de toekomst bouwen, waar de inwoners graag wonen, werken, bewegen, elkaar ontmoeten, prettig samenleven en die tegelijk een antwoord geeft op de complexiteit van de maatschappelijk opgaven? Binnen dit thema van de Stadsagenda vinden projecten plaats, die een meer incidenteel karakter hebben, maar tegelijk is de wens om vooral tot langjarige en strategische samenwerking te komen rond het thema “Wijken van de toekomst”.

Mogelijkheden voor samenwerking op lokaal niveau

De Stadsagenda

Onder de naam Stadsagenda willen gemeente Wageningen en WUR complexe opgaven oppakken in de lokale context van Wageningen. De Stadsagenda is de overkoepelende ingang voor onderzoek in Wageningen. De intentie van de Stadsagenda is om de samenwerking te versterken tussen gemeente, haar bewoners, organisaties/bedrijven en WUR. Vragen vanuit maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven worden opgepakt binnen onderwijs, onderzoek en waardecreatie van WUR. Gemeente Wageningen en WUR werken samen met partijen als Thuis, de openbare bibliotheek en Regio Foodvalley.

Studenten projecten

Het werken aan real-life opdrachten in hun eigen stad biedt studenten een rijke leeromgeving en het versterkt de betrokkenheid van de studenten bij hun stad. Heb je een innovatief idee, een vraag of een onopgelost probleem waar je niet aan toe komt? Samenwerken met studenten kan de oplossing zijn. Society Based Education (SBE) verbindt maatschappij en onderwijs door echte vragen te vertalen naar studentenprojecten.

Weten waar studenten op dit moment aan werken? Bekijk de onderstaande kaart!

Vragen of suggesties?

Neem contact met ons op (rechtsboven aan de pagina of klik door naar de webpagina van een samenwerkingsvorm en benader de daar genoemde contactpersoon.

Uitgelichte samenwerkingen

De Nude, het westelijk buitengebied van Wageningen, is aangemerkt als transitiegebied met ruimte voor zonnevelden, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, kleinschalige recreatie, woningbouw, duurzame energie en lokale voedselproductie. Hierdoor dreigt versnippering van het landschap. Om meer grip te krijgen op deze ontwikkelingen startten bewoners het buurtinitiatief De Nieuwe Nu. De afgelopen tijd heeft het burgerinitiatief ideeën verzameld om het wonen en werken te verbeteren en het landschap duurzaam mooi te laten zijn. De Wetenschapswinkel en Hogeschool Van Hall Larenstein werken met studenten aan deze vraagstukken.In de komende jaren zullen verscheidene van deze ideeën worden uitgewerkt tot concrete uitvoeringsprojecten.

Op de Wageningse berg, in het Dorschkamp gebied, ontwikkelt vereniging "de Beuk" natuur-inclusieve bouwplannen zonder projectontwikkelaar. Daarmee gaat een lang gekoesterde droom van veel mensen in Wageningen in vervulling: een gemeenschap waar natuur en duurzaamheid geïntegreerd zijn in het dagelijks leven van bewoners. De Wetenschapswinkel onderzoekt hoe de balans tussen mens en natuur op de Wageningse Berg praktisch ingericht kan worden. Een groep studenten van WUR heeft een advies gegeven over welke maatregelen genomen kunnen worden om een mensinclusieve natuurgemeenschap in De Dorschkamp te creëren.

Verantwoord waterbeheer is cruciaal voor diverse gebruikersgroepen van de Wageningse Eng, waaronder bewoners, agrariërs, dierenhouders, groentekwekerijen en pluktuinen. Het waterbeheer staat onder toenemende druk door klimaatverandering, grondwaterdaling, stijgende schaarste en kosten van drinkwater. Hierdoor staat de vraag centraal: hoe kan er duurzaam met water worden omgegaan, zowel voor nu als voor de toekomst? Daarom heeft Wetenschapswinkel Wageningen op aanvraag van Stichting Wageningse Eng met Wageningen University & Research studenten onderzocht hoe betrokkenen op de Wageningse Eng nu en in de toekomst duurzaam kunnen omgaan met water.