M.Bakker - Een toekomstvisie voor het landelijk gebied.

Auteur: Prof. Dr. Martha Bakker, leerstoelhouder Land Use Planning Group, Wageningen University
(Laatste update: Februari 2020)

Download kaart behorend bij artikel Zoneren biedt landbouw toekomstperspectief by Bakker, M. M., de Vries, W., Ros, G. H., Kros, J., Kuhlman, J. W., Mashhoodi, B., de Vries, S. & Witte, J-P.. Milieu dossier. 2021, April, p. 39-44.

Samenvatting 'Een toekomstvisie voor het landelijk gebied':
Het stikstofdebat beroert al enige tijd de gemoederen in ons land. Veel van de Natura2000 gebieden bevinden zich in slechte staat, en de overheid heeft te weinig gedaan om ze te beschermen tegen verdere achteruitgang. Daar komt nu verandering in, al is men er nog niet uit hoe dat precies gestalte moet krijgen. In dit pamflet doe ik een voorstel, wat met name betrekking heeft op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Het is een voorstel dat breder kijkt dan alleen de stikstof problematiek, en ook andere problemen die het landelijk gebied beheersen meeneemt. De voorgestelde maatregelen zijn misschien niet genoeg om de stikstof in natuurgebieden terug te brengen naar de gewenste waarden (de kritische depositiewaarden), maar daar staat tegenover dat het geschetste plan zo’n breed scale aan mooie en prettige landschapsdiensten levert, dat een breed draagvlak van zowel boeren als burgers aannemelijk is. Ik definieer eerst het bredere palet aan problemen, draag dan een alomvattende oplossing aan, en bespreek hoe deze oplossing gerealiseerd zou kunnen worden.

(Voor het hele artikel zie download link elders op deze pagina.)