Klimaatslimme veehouderij

Een van de actuele aandachtsterreinen van Wageningen Livestock Research is het wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij.

  • Onderzoek klimaat veehouderij

Belangrijke aandachtsterreinen zijn:

  • Minder broeikasgassen uit vee
  • Minder broeikasgassen uit mest
  • Slimmer landgebruik en veengronden
  • Emissiereductie via veevoer / diervoeding
  • Energietransitie in de agrifood-keten

Praktische en implementeerbare kennis

Het onderzoek van Wageningen Livestock Research levert onderbouwde, praktische en implementeerbare kennis op boerderijniveau om de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas en kooldioxide) te verminderen. Waar en hoe vindt de uitstoot plaats in de verschillende veeteelt sectoren, zoals de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij? En wat zijn maatregelen om uitstoot terug te dringen of te voorkomen? Daarbij kijken we tegelijkertijd ook naar het terugdringen van ammoniak, geur en fijnstof.

Hoofdpagina foto 2.jpg

Concrete stappen in onderzoek

Door gericht samen te werken met agrarische bedrijven, overheden en NGO’s worden onderzoeksvragen over klimaatslimme oplossingen steeds concreter.

Oplossingen in de praktijk

Richting 2030 is onderzoek vooral gericht op het praktijkrijp maken van oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. En cijfers verkrijgen over de precieze uitstoot én ook over de opname. De landbouw stoot namelijk niet alleen broeikasgassen uit, maar de bodem en vegetatie leggen ook koolstof vast. Dit kan bijdragen aan compensatie van de uitstoot van emissies. Zo draagt goed beheerd en blijvend grasland bij aan de vermindering van broeikasgasemissies. Ook speelt het een rol in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering met extreem droge en natte perioden.

Blijven innoveren

Om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen zetten we ook in op fundamenteel onderzoek gericht op nieuwe kennisontwikkeling op het gebied van klimaatslimme veehouderij. Door gericht onderzoek en het daadwerkelijk doorvoeren van innovaties kan Nederland koploper blijven in agrifood. En ontwikkelen we kennis om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden op een klimaatslimme wijze.

Stel uw onderzoeksvraag aan onze expert

Hoofdpagina foto 3.jpg

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers

Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.