Project

Veilig Anti Reflectief glas schoonmaken

Tuinders passen meer en meer glas met anti-reflectie (AR) coatings en oppervlaktebehandelingen toe. Zij vragen zich af welke manier het beste, snelste en veiligste is om het kasdek te reinigen. Zijn glasreinigingsmiddelen hiervoor geschikt zonder de werking van de AR coating aan te tasten, dus zonder de hemisferische lichttransmissie te verlagen? Ook vragen zij zich af hoe effectief een glasreiniger is m.b.t. het verwijderen van diverse soorten vuil, is de reiniger in staat de oorspronkelijke hemisferische lichttransmissie te bereiken.

Deze vragen moeten eerst beantwoord worden door middel van vooronderzoek (variatie vervuiling en meetmethodes) en een inventarisatie middels interviews en workshops met toeleveranciers en telers. Afhankelijk van de uitkomsten kan dan een vervolgonderzoek worden vormgegeven om de vraag te beantwoorden hoe een kasdek met een AR coating effectief en veilig gereinigd kan worden.

Het uiteindelijke doel is tweeledig:

  1. Dat telers de juiste informatie beschikbaar hebben zodat zij weten hoe zij hun kasdek met AR coating effectief en veilig schoon kunnen maken.
  2. Dat toeleveranciers de mogelijkheid hebben om (nog beter) geschikte middelen te adviseren of te ontwikkelen.

Aanpak

In een eerste verkenningsronde zal kennis over de meest voorkomende types vuil en de meest gebruikte schoonmaakmiddelen en -methoden verzameld worden d.m.v. interviews met telers en toeleveranciers en het nagaan van bestaand onderzoek. Daarnaast zullen er monsters worden genomen van vuil kasdek en het water-vuil-reinigingsmiddel mengsel dat bij het schoonmaken van het kasdek van het dek afstroomt. Zo kunnen we dan een type standaardvuil vast stellen met een zo breed mogelijk scala van aangetroffen verontreinigingen.

De verzamelde informatie zal leiden tot een overzicht van de huidige kennis die beschikbaar zal worden gesteld aan het bredere publiek zodat tuinders op dit punt al rekening kunnen houden met de meest recente inzichten van dat moment en ook rekening kunnen houden met de gaten in de kennis. Er zal een workshop georganiseerd worden met telers en toeleveranciers om ook weer hun kennis en input te kunnen gebruiken voor de vervolgstappen van het onderzoek.

Vervolgens zal het standaard vuil op glasmonsters worden aangebracht en zal in het WUR LichtLab naar een onderzoeksmethode gezocht worden om de effectiviteit en veiligheid van de verschillende reinigingsmiddelen en -methodes te testen. In een tweede bijeenkomst met telers en toeleveranciers zal een overzicht worden gegeven van de vergaarde kennis en een schets van een mogelijke onderzoeksmethode en vervolgproject worden besproken, deze bijeenkomst zal vooral gericht zijn op de toeleverende industrie en geïnteresseerde tuinders zodat alle stakeholders in input kunnen leveren en mee richting kunnen geven aan een vervolg project.

Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw en is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van het Ministerie van LNV en Stichting KijK in samenwerking met Glastuinbouw Nederland.