Achter de Voort

Provincie Overijssel
Ligging 3 km ten zuiden van Ootmarsum
Coordinaten 257.0-489.0
Hoogte tov NAP +23 tot 25 m
Oppervlakte 13 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot onbekend
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop keileemopduikingen
PNV kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Het broekbos Achter de Voort is erg rijk aan soorten
Het broekbos Achter de Voort is erg rijk aan soorten

Het bosgebied Achter de Voort wordt omgeven door landbouwgrond en snippers particulier bos. Het reservaat is een soortenrijk broekbos. Het gebied omvat hogere en lagere delen, met op wisselende diepten een keileemlaag. De laaggelegen delen zijn vochtig tot nat en vrij basisch; hier groeien moeraszeggen en dotterbloemen onder een boomlaag van zwarte els. De hogere delen met een laagje dekzand zijn droger en zuurder. Op deze hogere delen, meestal rondom een zomereik, groeit kamperfoelie, dalkruid, witte klaverzuring en salomonszegel op een dik, zuur, ectorganisch humusprofiel. Op de flanken van de eilandjes staat eenbes, slanke sleutelbloem en heelkruid.

Over een afstand van enkele meters wisselen zure en basenrijk milieus elkaar af, waardoor op een klein oppervlak een grote diversiteit in soorten voorkomt. Het natte gebied heeft een “eilandenstructuur” met een enkele oude zomereik of gewone es als centrum van een hoger eiland.

Het gebied is al meer dan 150 jaar bosgroeiplaats. De vochtige bodem maakt het bos erg kwetsbaar.

Kaart