Vechtlanden

Provincie Overijssel
Ligging Ommen
Coordinaten 227.3-503.4
Hoogte tov NAP +4.1 tot +5.9.m
Oppervlakte 11.8 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1985
Delen beheerd tot 1938
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop oud bouwland, beekoeverwallen, beekoverstromingsvlakten, hoge rivierduinen
PNV Gewoon Elzenbroekbos/Elzen-Eikenbos
Vechtlanden
Vechtlanden

Bosreservaat Vechtlanden ligt in het laaglandbeekdal van de Vecht. Door het bosreservaat lopen oude rivierarmen, waardoor het gebied nog regelmatig wordt overstroomd. De bodem bestaat uit afzettingen van zavel, klei en zand door de Vecht, dekzanden en verstoven rivierzanden.

Halverwege de negentiende eeuw is het reservaat nog grotendeels moeras; alleen het westelijk deel is dan al bebost.  Een oude es is in 1915 beplant met zomereik; eerst als hakhout; later omgezet in spaartelgen. Een plek is aangeplant met grove den. Vanaf 1920 is het overige deel van het bosreservaat spontaan bebost geraakt. Deze laagste delen zijn nu begroeid met zwarte els en wilg. Gele lis, waterviolier, waterpeper zijn enkele soorten die in deze natte plekken kunnen worden aangetroffen.

Ondanks het kleine oppervlakte van het gebied komt een grote verscheidenheid aan groeiplaatsen voor, variërend van nat elzenbroek naar droog grove-dennenbos. Deze verscheidenheid vertaalt zich ook in de uitgebreide lijst van soorten die in Vechtlanden zijn gevonden.

zie ook: www.staatsbosbeheer.nl

Kaart