Project

Kringlooplandbouw: Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

In de vijf door het ministerie van LNV aangewezen experimenteergebieden werkt Wageningen University & Research aan optimalisering en vernieuwende vormen van samenwerking in akkerbouw en veehouderij. Het project omvat zes verschillende pilots. Dit project beoogt aanpassing van wet- en regelgeving en opschaalbare werkwijzen in de praktijk die substantieel bijdragen aan het sluiten- of op kleinere schaal inrichten van kringlopen.

Transitie naar kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal bij kan dragen aan het realiseren van de doelen van een transitie naar kringlooplandbouw. Dit project vindt plaats in het kader van het realisatieplan van de visie op kringlooplandbouw van LNV. De verkenning gebeurt in vijf experimenteergebieden: Noord Nederland, Flevoland, Twente, Achterhoek, en de Peel.

Samengevat:

  • LNV-visie op kringlooplandbouw
  • 5 experimenteergebieden
  • 6 pilots met 21 agrariërs
  • WUR en diverse (lokale) partijen
  • Klankbordgroep inclusief LNV en RVO

Zes pilots: Ecolana in Holwerd, Drenthe in Emmen, Flevoland in Dronten, Twente-Twickel in Bentelo, Achterhoek in Hengelo en de Peel in Odiliapeel

Vernieuwende landbouwpraktijken

Voorafgaand aan het project zijn in de experimenteergebieden zes pilots geïdentificeerd. Deze pilots van samenwerkende akkerbouwers en veehouders worden gefaciliteerd om op basis van een proces van continue verbetering en experimenten gedurende vier jaar onderbouwing te genereren waardoor vernieuwende landbouwpraktijken opschaalbaar kunnen worden gemaakt.

Voorbeelden zijn:

  • Optimalisatie van bouwplannen binnen een samenwerking
  • Verbetering van het gebruik van KPI’s (Key Performance Indicators)
  • Het beter benutten van de mogelijkheden van lokale eiwitteelt ten behoeve van diervoer

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Focus van de zes pilots

In dit project doorlopen zes pilots in vier jaar een jaarlijkse deming-cyclus (plan-do-check-act). Er is veel complementariteit tussen de pilots die verdeeld zijn over verschillende regio’s in Nederland. Deze complementariteit laat zich het beste omschrijven als:

  1. Optimalisatie/vernieuwing van innovatieve (veelal gecombineerde) bouwplannen met goed bodembeheer in de akkerbouw met “kringloopgrondstoffen” vanuit naburige veehouderij
  2. Optimalisatie/vernieuwing van innovatieve voerregimes van veehouderij met “kringloopgrondstoffen” vanuit naburige akkerbouw (of, meer akkerbouwmatige inzet van bodems)
JB21-0709-0548.jpg

Opschaling van vernieuwende landbouwpraktijken

Het project beoogd vernieuwende landbouwpraktijken opschaalbaar te maken in de regio, zodat meer kringlooplandbouw gerealiseerd wordt. Hiervoor is onderbouwing nodig om bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen, beter voorlichting te geven of investeringen te doen. In dit project helpt Wageningen University & Research de betrokken ondernemers met het creëren van onderbouwing, vinden communicatieactiviteiten plaats om bevindingen te delen en wordt de basis gelegd voor het verbeteren van de wet- en regelgeving.