Kijfhoek

Provincie Zuid-Holland
Ligging Wassenaar
Coordinaten 84.0-461.4
Hoogte tov NAP 5 tot 30 m
Oppervlakte 31.9 ha
Eigenaar/beheerder Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1835
FGR Kustduinen
Fysiotoop Droge kalkrijke duinen, droge kalkarme duinen
PNV Duin-Berkenbos

 Het gebied is toegankelijk voor kaarthouders.

Kijfhoek: een oud duinbos.
Kijfhoek: een oud duinbos.

Bosreservaat Kijfhoek maakt deel uit van het duingebied Meijendel dat bestaat uit een complex van duinstruwelen en bossen. Kijfhoek is een bosgebied dat al meer dat 150 niet meer beheerd is. Het ligt ongeveer 2 kilometer van de zeereep. Binnen het bosreservaat liggen fragmenten van een oud pad dat ooit de bossen Meijendel, Kijfhoek en Bierlap met elkaar verbond.

De bodem in het bosreservaat bestaat uit kalkrijke en ondiep ontkalkte duinzandgronden. Het gebied kent zowel droge als nattere delen.

Het bos bestaat uit ratelpopulier, eik, berk, meidoorn, wegedoorn, lijsterbes en vlier. In de ondergroei komt liguster, valse salie en drienerfmuur voor.

Het hele gebied inclusief het bosreservaat wordt begraasd met paarden en runderen.

Kaart