Oude Kat

Provincie Zuid-Holland
Ligging Dordrecht
Coordinaten 113.0-423.8
Hoogte tov NAP 0.7 tot 2 m
Oppervlakte 46.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot 1995
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop aanwassen onder matig getijdeninvloed, getijdeninvloed
PNV Elzenrijk Essen-Iepenbos
Oude Kat
Oude Kat

Het bosreservaat bestaat uit twee polders, de Huiswaard en Oude Kat. Beide polders worden doorkruist door een stelsel van kreken.

Halverwege de jaren ’90 zijn aan twee kanten ingangen gemaakt, waardoor beide polders weer onder invloed staan van het getij, dat hoogteverschillen van rond de 70 cm in de waterstand veroorzaakt. Was er voorheen sprake van een monotone aanplant van populier met zwarte els als vulhout en een manshoge ondergroei van brandnetel, nu ligt er een zeer divers natuurgebied. In de polder Huiswaard zijn soorten als spindotterbloem, moeraskruiskruid en verschillende zeggensoorten enkele van de inmiddels 250 soorten tellende lijst. Ook faunistisch heeft het bosreservaat een en ander te bieden met ijsvogel en kleine bont specht. Onder het schors van vele dode populieren zitten watersalamanders. Alleen op de hogere delen overleven de populieren, maar deze zijn wel gevoeliger voor storm. Waar een boom omwaait, ontstaan kleine poeltjes water.

In de polder Oude Kat zijn de populieren al in 1995 geveld. In tegenstelling tot de Huiswaard, heeft hier wel opslag van boomsoorten plaatsgevonden (schietwilg, katwilg, zwarte els en een enkele es).

Kaart