Schoonlooerveld

Provincie Drenthe
Ligging Schoonloo
Coordinaten 242.4-545.4
Hoogte tov NAP 18 m
Oppervlakte 23.2 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1989
Delen beheerd tot 1989
FGR Hogere zandgronden
Fysiotoop keileemopduikingen
PNV Vochtig Wintereiken-Beukenbos
drenthe 6.bmp

Bosreservaat Schoonloerveld ligt tegen het natuurgebied Elperstroom aan. De bodem bestaat uit dekzand dat varieert van leemarm tot sterk lemig zand. In de ondergrond komt keileem voor dat een stagnerende werking heeft op het grondwater.

Japanse lariks is de belangrijkste boomsoort. Verder komen Douglas, Fijnspar, Beuk en Amerikaanse eik voor.

Bij de stormen in 1972 en 1973 is het bos zwaar getroffen. Veel bomen waaiden om. In een deel van het huidige bosreservaat is het stormhout bewust blijven liggen. Takken op deze liggende stammen liepen weer vertikaal uit en vormen de nieuwe hoofdstam.

De kruidlaag is plaatselijk goed ontwikkeld waarin pijpenstrootje, rankende helmbloem en gladde witbol voorkomen. Over het algemeen ontbreken de kruiden echter en domineren de mossen heide-klauwtjesmos, gewoon gaffeltandmos, bronsmos en gewoon pluisjesmos.

Kaart