Nieuws

Minder uitstoot van broeikasgassen op Koeien & Kansen- bedrijven

article_published_on_label
21 september 2022

In 2021 lag de emissie van broeikasgassen van de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld op 1078 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk. Dit is 35 gram CO2-equivalenten minder dan in 2020. Vooral de emissie uit externe aanvoerbronnen is in 2021 fors afgenomen.

Broeikasgassen van melkveebedrijf

Bij de productie van melk komen broeikasgassen vrij. Dit gebeurt direct op het bedrijf via pensfermentatie en mestopslag (methaan). Ook de productie van voer (lachgas) en het gebruik van energie (kooldioxide) dragen hier aan bij. Via aangevoerde producten op het bedrijf vindt ook uitstoot van broeikasgassen plaats, dit wordt de “off farm” emissie genoemd. Dit is emissie die niet op het bedrijf zelf plaatsvindt, maar bij teelt, productie en vervoer van aangevoerde producten. De emissies van methaan en lachgas, berekend met de KringloopWijzer, worden omgerekend in CO2-equivalenten met vaste omzettingsfactoren zodat de uitstoot van broeikasgassen met één eenheid kan worden weergegeven.

Doelen

De Koeien en Kansen-bedrijven hebben zich ten doel gesteld om de broeikasgasemissie te beperken tot maximaal 1200 g CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Dat betreft de broeikasgasemissie die toe te schrijven is aan de melkproductie. Dus het deel voor vleesproductie of voerverkoop telt niet mee. Dit wordt ook wel allocatie naar melkproductie genoemd.

Voor bedrijven met veengrond is er een aanpassing van het doel, omdat er op deze gronden van nature lachgas vrijkomt bij het mineraliseren van stikstof. Op deze bedrijven is daarom de doelstelling naar boven bijgesteld. De aanpassing is 350 gram CO2 equivalenten per kilogram meetmelk bij 100% veengrond (analoog aan de aanpassing bij “On the way to PlanetProof”). Bij een kleiner aandeel veengrond op het bedrijf is de aanpassing naar rato van aandeel veengrond.

Verdere daling

In figuur 1 is de totale broeikasgasemissie van de Koeien en Kansen-bedrijven in 2021 weergegeven. Deze figuur laat zien dat de emissie van de bedrijven gemiddeld uitkomt op 1078 gram CO2 equivalenten per kg meetmelk. De gemiddelde doelstelling van bijna 1250 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk melk (inclusief de aanpassing bij veengrond) wordt in 2021 gemiddeld ruimschoots gehaald. Alleen bedrijf 13 heeft een iets hogere uitstoot van broeikasgassen dan het gestelde bedrijfsdoel, dit bedrijf heeft een hoge emissie uit aanvoerbronnen zoals krachtvoer. De bedrijven 3 en 5 hebben voornamelijk veengrond en hebben daarom een doel dat in de buurt van de 1550 gram CO2-equivalenten per ton meetmelk ligt.

Figuur 1: Broeikasgasemissie voor melkproductie per kg meetmelk op Koeien & Kansen-bedrijven in 2021 ten opzichte van de doelen (aangepast naar het aandeel veengrond) per bedrijf
Figuur 1: Broeikasgasemissie voor melkproductie per kg meetmelk op Koeien & Kansen-bedrijven in 2021 ten opzichte van de doelen (aangepast naar het aandeel veengrond) per bedrijf

In 2020 was de broeikasgasemissie gemiddeld op de Koeien en Kansen-bedrijven nog 1113 gram CO2 equivalenten per kg melk. Ten opzichte van 2020 heeft een daling plaatsgevonden van 35 gram CO2 equivalenten per kg meetmelk. Gemiddeld is de emissie via aanvoerbronnnen op de Koeien & Kansen-bedrijven met 64 gram CO2 equivalenten per kg meetmelk gedaald in 2021. Bij de overige posten veranderde de emissie weinig, alleen de emissie van methaan door pensfermentatie steeg gemiddeld met 21 gram CO2 equivalenten per kg meetmelk, door een lagere melkproductie per kg droge stof. De CH4-emissiefactor per kg gevoerde droge stof bleef in 2021 gelijk aan 2020.

Pensfermentatie draagt meest bij

Figuur 1 laat zien dat methaan door pensfermentatie gemiddeld voor 46 procent bijdraagt aan de broeikasgasemissies op de Koeien & Kansen-bedrijven. Gemiddeld dragen de aanvoerbronnen (vooral aangekocht voer) 27 procent bij aan de broeikasgasemissies. Dertien procent van de emissie komt gemiddeld uit de mestopslag en slechts 10 procent komt vrij bij de voerproductie van eigen land. Bij de veenbedrijven 3 en 5 draagt lachgasemissie die vrijkomt tijdens de eigen voerproductie bijna voor een kwart bij aan de totale emissie van broeikasgassen.