Nieuws

Briefing Tweede Kamer over kringlooplandbouw

article_published_on_label
5 juli 2018

De Nederlandse landbouw kan een sleutelrol gaan vervullen in de transitie naar een circulaire ‘biobased’ samenleving. Op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer stelde Wageningen University & Research een notitie op over kringlooplandbouw en de bijdrage die een circulair landbouwsysteem kan leveren aan het halen van (inter-)nationale klimaat- en biodiversiteitsdoelen.

Op 13 juni presenteerden Martin Scholten (algemeen directeur Animal Sciences Group), Rogier Schulte (hoogleraar Farming Systems Ecology) en Jan Peter Lesschen (onderzoeker Bodem en Klimaat) de notitie aan de commissie LNV tijdens een technische briefing.

Versterking kennispositie

De notitie bevat bijdragen van 16 deskundigen van diverse onderdelen van Wageningen University & Research. Het document is bedoeld om de kennis- en informatiepositie van de commissie LNV te versterken. Centrale vraag is in hoeverre het sluiten van de mineralenkringlopen koolstof, stifkstof en fosfaat in de landbouw bij kan dragen aan het verminderen van het klimaatvraagstuk. Daarnaast gaat het document in op de vraag hoe een circulair voedselsysteem kan bijdragen aan het halen van natuurdoelen.

In de notitie wordt gesteld dat de transitie naar een kringlooplandbouw een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw betekent. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor de transitie niet uitsluitend bij de boeren wordt gelegd. Deze omslag vereist een inzet van alle actoren in de landbouw onder gezaghebbende regie.

Om deze omslag te faciliteren is het nodig dat:

  1. Wet- en regelgeving wordt toegesneden op circulariteit
  2. Passende financiële incentives en nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld
  3. Er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen en verbreden van kennis en het opdoen van praktijkervaring met circulaire voedselproductie
  4. Er ruimte en steun wordt geboden aan leerzame initiatieven
  5. Er een landelijk portaal voor kringlooplandbouw komt

Bekijk de briefing

Op 13 juni spraken Martin Scholten, Rogier Schulte en Jan Peter Lesschen met de commissie LNV over kringlooplandbouw.

Bekijk de briefing van 13 juni 2018

Download eindversie notitie

Naar aanleiding van vragen tijdens de briefing in juni is de notitie bijgewerkt tot de eindversie die hieronder te downloaden is.