Studieprogramma - BSc Environmental Sciences

De Engelstalige bacheloropleiding Environmental Sciences duurt drie jaar en heeft een totale studielast van 180 ECTS. Elk jaar bestaat uit 60 ECTS. ECTS zijn internationale studiepunten en één studiepunt staat voor ongeveer 28 studie-uren. Wageningen University & Research werkt met zes periodes per jaar. Tijdens één periode volg je meestal de eerste zes weken colleges en practica, is de zevende week een zelfstudieweek om je tentamens voor te bereiden die in week acht worden afgenomen. Per periode volg je twee vakken; een ochtend- en een middagvak.

Jaar 1

Het eerste jaar is inleidend en oriënterend met een mix van wiskunde, scheikunde en natuurkunde, sociale wetenschappen en vakken over bodem, water en atmosfeer. Als basisvakken heb je bovendien ecologie en statistiek. Deze vakken volg je vaak met andere studies samen. In het eerste jaar bedraagt het aantal contacturen per week 20 (50% van de studieweek), met uitzondering van de zelfstudie- en tentamenweken.

Opbouw van de studie

Vakken per periode

Periode 1

Introduction Environmental Sciences

In dit vak staat de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving centraal. Je maakt kennis met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het werken in groepen. In het vak wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verzamelen, vergelijken en interpreteren van informatie uit verschillende bronnen. Uiteindelijk maak je samen met je groepsgenoten een verslag en presentatie.

Sustainable Solutions to Environmental Problems

Na een aantal colleges waarbij je kennis maakt met de basis van zowel sociaal als wetenschappelijk onderzoek, leer je aan de hand van een case studie om kennis van beide disciplines te combineren om zo nieuwe interdisciplinaire oplossingen te ontwikkelen. Je werkt in groepen aan een verslag dat je presenteert op een symposium.

General Chemistry 1

Dit vak is een inleiding tot de algemene chemie. Door middel van werkcolleges en practica maak je kennis met de basisprincipes van de fysische chemie.

Mathematics 1 of Statistics 1

In de eerste periode volg je wiskunde 1 of statistiek. Studenten die op het VWO wiskunde A hebben gehad volgen wiskunde 1; studenten die op het VWO wiskunde B hebben gehad volgen statistiek 1.

Periode 2

Introductory Physics

Dit vak besteedt aandacht aan verschillende onderwerpen binnen de natuurkunde en heeft tot doel je voor te bereiden op de natuurkunde die je in latere vakken tegen komt. Naast 'traditionele' colleges wordt er gebruik gemaakt van werkcolleges en een aantal practica.

Introduction Soil Geography

Dit vak biedt samen met het vak water 1 inzicht in de rol van bodem en water in het landschap, en de diversiteit die daarin bestaat. Bodem 1 richt zich op de relatie tussen de eigenschappen van de bodem, de ecosystemen, en het gebruik van de bodem.

Water 1

In Water 1 leer je over de rol van het oppervlakte- en grondwater in landschappen. Aanbod komt onder andere de onderlinge samenhang tussen water.

Periode 3

General Chemistry 2

Dit vak is een inleiding tot de algemene chemie. Door middel van werkcolleges en practica maak je kennis met de basisprincipes van de chemie.

Mathematics 2

Dit vak is een voortzetting op Wiskunde 1 uit periode 1 van het eerste jaar. Je verdiept je in de wiskunde, maar leert ook de opgedane wiskundige kennis toe te passen op basisproblemen in de levens-, milieu- en technologische wetenschappen en deze systematisch op te lossen.

Periode 4

Mathematics 3

Vervolg op wiskunde 2.

Statistics 2

Vervolg op statistiek 1

Periode 5

Environmental Policy Instruments

Je krijgt een overzicht van de verschillende milieubeleidsinstrumenten die worden gebruikt voor de regulering van het milieu in Nederland. Ook leer je over de effectiviteit van deze maatregelen, en wat de geschiedenis en trends zijn. Dit vak loopt door tot halverwege periode 5.

Microbiology and Toxicology

Je leert welke chemische stoffen giftig zijn, welke effecten ze kunnen hebben, en je krijgt een introductie in de risicobeoordeling van chemicaliën. Daarnaast krijg je een basis in de microbiologie. Je leert over micro-organismen en de rol die zij spelen voor het leven op aarde. Je kijkt vooral naar de genetische, fysiologische, morfologische en ecologische aspecten van micro-organismen.

Periode 6

Ecology I 

Dit inleidende vak in de ecologie leert je de basis van de ecologie; je leert bijvoorbeeld meer over de verbanden binnen ecosystemen en de dynamiek van populaties, en je maakt kennis met de verschillende methoden om deze wetenschappelijk te bestuderen.

Environmental Sciences and Society

In dit vak kom je tot de kern van milieuwetenschappen. Aan de hand van een concrete casus maak je kennis met de verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijk aspecten van een milieuprobleem. Je leert om de verschillende kanten van het probleem te identificeren en analyseren.

Jaar 2

De eerste twee periodes van het tweede jaar staan er nog algemene vakken in het studieprogramma. Dit zijn inleidende vakken op de verschillende specialisaties die deze studie aanbiedt. Vanaf januari in je tweede jaar kies je een specialisatie. Dit houdt in dat je vakken volgt die specifiek ingaan op de technologische, sociale of systeemkant van milieuwetenschappen. Bij het maken van je keuze krijg je begeleiding van je studiebegeleider. Je specialisatie bepaalt voor een groot deel waar jij je de rest van je studie mee bezig gaat houden.

Opbouw van de studie

Vakken per periode

Periode 1

Air quality

Een van de meest besproken milieuproblemen, vooral door de negatieve gezondheidseffecten, is luchtvervuiling. In dit vak leer je hoe emissies al dan niet leiden tot vervuiling, je leert hoe emissies zich 'gedragen' in de lucht, hoe ze zich verspreiden, hoe ze reageren met andere stoffen, en welke effecten dit heeft op de luchtkwaliteit.

Introduction environmental technology

In dit vak maak je kennis met de basisprincipes van de milieutechnologie. Je leert bijvoorbeeld om afvalwater te zuiveren en hoe bodemsanering in zijn werk gaat. Door middel van practica leer je zelf hoe deze milieutechnologieën werken. Bij dit vak krijg je ook een goede indruk van de specialisatie Milieutechnologie.

Periode 2

Sustainability Transitions: Concepts, Issues and Indicators

Dit vak is een drieluik waarin je met drie aspecten van duurzaamheid kennis maakt. Je maakt kennis met (de geschiedenis van) duurzaamheid als 'concept'. Je leert hoe duurzaamheid vertaalt is in een aantal 'onderwerpen' die door middel van milieubeleid getracht worden op te lossen, en je leert hoe duurzaamheid gemeten kan worden door middel van 'indicatoren'.

Introduction to environmental systems analysis

De complexiteit van milieuproblemen staat centraal in dit vak. Je leert welke aspecten van een milieuprobleem relevant zijn, en je leert om milieuproblemen te modelleren en analyseren. Daarnaast maak je kennis met de toepassing, en bijbehorende problematiek, van dergelijke modellen. Mocht je hier nog niet weten welke specialisatie je wilt doen dan krijg je bij dit vak meteen een impressie van de specialisatie Milieukwaliteit- en systeemanalyse.

Periode 3

In deze periode wordt een specialisatievak gevolgd.

Periode 4

Water 2

Dit is een vervolgvak op Water 1. De focus ligt op het begrijpen van fysische, chemische en biologische processen in grondwater en oppervlaktewater. Verder krijg je inzicht in management aspecten van water.

Principles of Soil Processes

Je leert in dit vak over bodemprocessen en de interactie tussen bodem en water. Ook komen bodemclassificatie, het maken van bodemkaarten en landevaluatie aanbod. Het vak bestaat uit colleges en enkele praktische experimenten over bodemchemie.

Periode 5

Social scientific analysis of environmental issues

Dit is een vak waarin je leert om sociaalwetenschappelijk milieuonderzoek te analyseren. Je leert over verschillende sociale theorieën die er bestaan rondom milieuproblematiek. Deze theorieën hebben allen een ander beeld als het gaat om oorzaak, en oplossing, van milieuproblemen. Daarnaast maak je kennis met de sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek om milieuproblemen te analyseren.

Environmental project studies

Door middel van groepswerk leer je in dit vak om een uit de praktijk afkomstig probleem te onderzoeken. Je doet dit onderzoek met een groep, voor een opdrachtgever buiten de universiteit. Je leert hoe het is om groepswerk te doen, wat het betekent om bijvoorbeeld een vergadering voor te moeten zitten, en om samen een wetenschappelijk én toepasbaar rapport te schrijven. Het eindresultaat is een rapport wat aan de opdrachtgever wordt overhandigd.

In deze periode wordt ook een specialisatievak gevolgd.

Periode 6

Environmental project studies

Door middel van groepswerk leer je in dit vak om een uit de praktijk afkomstig probleem te onderzoeken. Je doet dit onderzoek met een groep, voor een opdrachtgever buiten de universiteit. Je leert hoe het is om groepswerk te doen, wat het betekent om bijvoorbeeld een vergadering voor te moeten zitten, en om samen een wetenschappelijk én toepasbaar rapport te schrijven. Het eindresultaat is een rapport wat aan de opdrachtgever wordt overhandigd.

International study visits environmental sciences

Voor dit vak reis je een week naar een buitenlandse universiteit om daar informatie over een specifiek milieukundig probleem te verzamelen. Je wisselt informatie uit met de faculteit en studenten, gaat op veldbezoek en interviewt relevante belanghebbenden. Dit is ook een mooie kans om een andere cultuur te ontdekken.

Je kiest halverwege het tweede jaar van je opleiding voor een specialisatie, de zogenoemde specialisatie. Op de pagina over de vakken van het derde jaar worden de drie specialisaties kort toegelicht en kun je zien welke vakken bij welke specialisaties horen.

Jaar 3

In dit jaar volg je geen algemene vakken meer. Er is een half jaar ingeroosterd voor specialisatievakken en een half jaar voor vrije keuzevakken. Op de pagina met specialisaties kun je vinden welke specialisatievakken bij welke specialisatie horen en wanneer deze gegeven worden. In de vrije keuze ruimte kun je zelf vakken kiezen. Je zou hier bijvoorbeeld een minor kunnen volgen. De opbouw van het derde jaar is als volgt:

Opbouw van de studie

Specialisatievakken

Na de specialisatievakken van het tweede jaar, ga je in het derde jaar verder met een vervolg op deze vakken.

Vrije keuzevakken

In het derde jaar heb je naast je specialisatie ook ruimte om zelf met vakken in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld door het samenstellen van een Minor. Vrije keuzevakken hoeven niet per se milieu gerelateerd te zijn, maar kunnen ook juist uit andere vakgebieden komen. Daarnaast is het ook mogelijk om op andere universiteiten vakken te volgen. Als je al weet welke Master je gaat doen is het ook handig om hier alvast rekening mee te houden bij je vrije keuze vakken. Als je Master bijvoorbeeld niet helemaal aansluit op de Bachelor Milieuwetenschappen en je dus een aantal vakken moet volgen om toegelaten te worden. Er zijn dus een hele hoop mogelijkheden om je vrije keuzeruimte in te vullen met vakken die jou leuk lijken.

Bachelorafsluiting

Je bacheloropleiding sluit je in het derde jaar af door middel van je scriptie. Deze scriptie schrijf je over een onderwerp in het vakgebied van jouw specialisatie. Je gaat je eigen onderzoek opzetten en uitvoeren waarna je hier de resultaten van in een verslag verwerkt. Dit onderzoek duurt 2 maanden (1 periode, 12 ECTS).

Engels

Wageningen University & Research is een internationaal georiënteerde universiteit. Je studeert met internationale studenten en de opleiding is volledig in het Engels. Door het Engelse studiemateriaal en het contact met internationale studenten zul je merken dat je de taal snel goed zal kunnen lezen, schrijven en spreken.