Project

Evaluatie ANLb

In 2016 is een nieuw subsidiestelsel doorgevoerd voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Vier jaar later ligt de vraag voor hoe dit stelsel heeft uigepakt in de praktijk: zijn de verwachtingen op het gebied van het verbeteren van de ecologische effectiviteit, vermindering van de uitvoeringskosten en organisatorische vernieuwing waargemaakt? Deze beleidsevaluatie beoogt de tussenresultaten van de stelselvernieuwing in beeld te brengen en lessen te trekken uit de slaag- en faalfactoren in de uitvoering. Dit mede met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) waarin het stelsel ondergebracht wordt. 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zal een zogenaamde mixed method approach worden ingezet, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden ingezet en analyses worden uitgevoerd op nationaal, provinciaal en gebiedsniveau. In de meervoudige casestudy die wordt voorzien voor de analyse op gebiedsniveau, zullen ecologische en procesmatige vragen in samenhang worden opgepakt. 

De evaluatie schetst een beeld van de resultaten van de in 2016 ingevoerde stelselvernieuwing ANLb op ecologisch, procesmatig en organisatorisch vlak. Daarnaast geeft de evaluatie inzicht in de aanknopingspunten voor verbetering gedurende de huidige uitvoeringsperiode. Tenslotte levert de evaluatie zodoende input voor het nationaal strategisch plan in het kader van het nieuwe GLB. 

Publicaties