Project

Stand van Plantgezondheid Nederland 2022

In het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 moet gezocht worden naar oplossingen voor de problemen van vandaag, en naar antwoorden op de uitdagingen van morgen. Dat vereist kennis van verwachte trends en daaruit voortkomende kansen en bedreigingen richting 2030. De kennis uit de Staat van Nederlandse Plantgezondheid kan hiervoor worden benut.

In het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staat dat de grote lijn niet uit het oog verloren moet worden. Er moet niet alleen gezocht worden naar oplossingen voor de problemen van vandaag, maar ook naar antwoorden op de uitdagingen van morgen. Dat vereist kennis van verwachte trends en daaruit voortkomende kansen en bedreigingen richting 2030, zoals bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe ziekten, plagen en onkruiden en de effecten van autonome ontwikkelingen hierop, zoals klimaatverandering, economie en handel, maatschappelijke opgaven en wet- en regelgeving. De speelruimte om hierop te anticiperen verschilt per sector. De kennis uit de Staat van Nederlandse Plantgezondheid kan hiervoor worden benut.

Daarom wordt elke 5 jaar de staat van de Nederlandse plantgezondheid uitgebracht, met daarin de state-of-art, verwachte trends en opgaven richting 2030. Ook de reeds bestaande monitoring ziekten, plagen en onkruiden (MZPO) wordt hierin opgenomen (actie 4.2.1 van het UP GB). Dit project betreft de werkzaamheden voor het realiseren van de eerste Staat van de Nederlandse Plantgezondheid.

De Staat van de Nederlandse plantgezondheid geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke trends zijn er in het optreden van ziekten, plagen en onkruiden in Nederland?
  2. Welke trends zijn er op gebied van fytosanitair beleid en eisen van derde landen ten aanzien van de gezondheid en kwaliteit van plantaardige producten?
  3. Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van beschikbaarheid van werkzame stoffen op Europees niveau en van gewasbeschermingsmiddelen op nationaal niveau?
  4. Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van beschikbare maatregelen, zoals weerbare gewassen, technische maatregelen, bodemkwaliteit e.d.?
  5. Wat betekenen de trends zich voor agrarische ondernemers in de verschillende sectoren?
  6. Welke invloed hebben ontwikkelingen als klimaatverandering en internationale handel hierop?
  7. Welke invloed hebben economische ontwikkelingen hierop?
  8. Welke invloed hebben (inter)nationale wet- en regelgeving hierop?

 De resultaten worden vastgelegd in een rapport.

Publicaties