Voedselverspilling Voorkomen

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 richting de 10 miljard groeien. Om alle deze monden nu en in de toekomst te kunnen blijven voeden met gezond voedsel is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem noodzakelijk. Een essentiële stap hiervoor is het voorkomen van voedselverspilling en –verliezen. Nu gaat ongeveer 1/3 van al het voedsel ergens in de keten verloren en worden reststromen en voedselresten vaak laagwaardig benut. Steeds meer bedrijven, overheden en instituties werken daarom aan het tegengaan van voedselverspilling, zowel bij consumenten als in de keten. Wageningen University & Research werkt met hen samen om effectieve strategieën, innovaties en oplossingen te ontwikkelen om verspilling tegen te gaan en voedselgrondstoffen zo optimaal mogelijk in ons voedselsysteem te houden.

Lees meer

“Waar treedt voedselverspilling vooral op in de keten?', 'Hoe kan ik mijn reststroom hoogwaardig verwerken?' en 'Hoe helpen we consumenten om minder goed eten weg te gooien?' Bedrijven, overheden en organisaties die voedselverspilling willen verminderen, lopen tegen nogal wat vragen aan. Wageningen University & Research geeft hen inzicht in de omvang en aard van deze uitdaging en werkt aan oplossingen, interventies en acties om verspilling tegen te gaan en voedselgrondstoffen optimaal te benutten. We werken bijvoorbeeld aan een optimale inrichting en organisatie van de productie- en distributie keten, de verwaarding van reststromen en een duurzame gedragsverandering bij consumenten. Ook werken we samen in (internationale) consortia waarin ketenpartners elkaar versterken om gezamenlijk voedselverspilling tegen te gaan.

Voedselzekerheid en klimaat

Het tegengaan van Voedselverspilling is een onmisbare schakel in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem waar voedselzekerheid en het tegengaan van klimaatverandering centraal staan. Het voorkomen en verminderen van voedselverlies en -verspilling en het optimaal valoriseren van (onvermijdelijke) nevenstromen zijn hierbij een essentiële stap. Door de transitie naar een circulaire economie te katalyseren en te versnellen - in Nederland, Europa en wereldwijd - dragen we bij aan een verantwoord voedselconsumptie- en productiesysteem (SDG 12.3), de vermindering en beperking van de uitstoot van broeikasgassen en aan andere milieueffecten (water, landgebruik, biodiversiteit) en voedselzekerheid.

Integrale ketenaanpak

Ons onderzoek en onze expertise zijn gericht op het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en om reststromen en voedselresten zo optimaal mogelijk te benutten. We kiezen daarbij voor systemische oplossingen, waarbij we verplaatsing van verspilling in de keten voorkomen, evenals ongewenste neveneffecten (trade-offs). Dankzij een breed scala aan verschillende expertises, toegang tot onderzoek data en een uitstekende track record, kunnen we onze spartners in de gehele keten en in alle stappen van een proces ondersteunen. Wij:

  • Creëren business cases en proof of concepts,
  • Bieden strategie en oplossingen die impactvol zijn,
  • Dragen bij aan ontwikkeling nieuwe innovatieve technologieën,
  • Meten en monitoren de impact

Onze focus ligt op daarbij op de gehele keten, waarbij de logistieke inrichting, naoogt technologie en productkwaliteit een belangrijke rol spelen. Kennis over voedselverwerkingstechnologie, houdbaarheidsverlening, informatica, AI en slimme sensoren bieden kansen om keten te optimaliseren, duurzaam te ontwerpen en wendbaarder te maken. Dit is in tijden van crisis – zoals de mondiale COVID-19 pandemie – extra relevant gebleken. Tot slot is onze gedragswetenschappelijke expertise relevant om ook een duurzame gedragsverandering bij consumenten te realiseren.

Over ons

Als specialist in voedselverspilling en het verduurzamen van voedselketens neemt Wageningen University & Research een voortrekkersrol en zetten wij dit onderwerp op de politieke en maatschappelijke agenda. Wij zijn er van overtuigd dat het voor Nederland, voor Europa en wereldwijd mogelijk is om  voedselverspilling te voorkomen en te verminderen. Een reductie met 50% is op termijn haalbaar, mits overheden, producente, verwerkers, retailers, restaurants & cateraars en de consument de handen ineen slaan – zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal.

Samen tegen voedselverspilling

Als coördinator van de EU onderzoeksprogramma’s REFRESH en FUSIONS zette Wageningen Food & Biobased Research het thema voedselverspilling op de kaart in Europe. Via de hieruit voortkomende Taskforce Circular Economy in Food en de daarop volgende Stichting Samen tegen Voedselverspilling brengen we steeds meer bedrijven in beweging, op weg naar minder voedselverspilling en een efficiënter gebruik van waardevolle voedselgrondstoffen.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.