Project

Integrale effecten klimaatregelen

Nederland wil in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990, dat betekent een totale reductie van 48.7 Mton CO2eq ten opzichte van wat met bestaand beleid zou worden gerealiseerd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat ook landbouw en landgebruik hieraan zal moeten bijdragen. De opgave voor deze sector is een totale reductie van 3.5 Mton CO2eq.

In het kader van het Klimaatakkoord zijn er verschillende Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programmas (MMIPs) opgesteld, met elk als missie om de klimaatdoelen te realiseren. Een MMIP beschrijft de kennisvragen en innovatieopgaven die moeten worden opgepakt om te komen tot praktijkimplementatie van de benodigde maatregelen. Onder het klimaatakkoord zijn 5 MMIPs onderscheiden. Deze MMIPs zijn in opdracht van het ministerie van LNV opgesteld als onderdeel van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020-2023.

Eén van de middelen die de overheid inzet voor het realiseren van voldoende kennis en innovatie om de klimaatdoelen te halen, is de Klimaatenvelop Landbouw en Landgebruik. Deze middelen zijn erop gericht om de maatregelen die nodig zijn om klimaatdoelstellingen te realiseren snel te ontwikkelen en praktijkrijp te maken.

Door WUR wordt in interactie met een groot aantal stakeholders gewerkt aan proof-of-principle projecten, pilots en demonstraties, ondersteund door onderzoek voor Landbouw en Landgebruik.

LNV heeft aangegeven behoefte te hebben aan een meer integraal overzicht voor het werkgebied van het programma Landbouw en Landgebruik en de onderliggende 5 themas. Welk totaaleffect kan worden verwacht van alle maatregelen en hoe hangen effecten samen, waar versterken de maatregelen in themas elkaar en waar zit spanning? Er is binnen de huidige themalijnen ieder voor zich wel aandacht voor verwachte effecten, kosten en benodigde sturingsinstrumenten maar deze aspecten worden niet in alle themas structureel en consistent (op dezelfde manier) opgepakt en de totale kosten worden daarmee onvoldoende in beeld gebracht. Als gevolg kan maar moeizaam een overzicht van de verdeling van lasten van uitvoering van het klimaatakkoord in beeld worden gebracht en met relevante sectoren en stakeholders worden besproken.

Dit projectplan bevat een voorstel voor een concrete onderzoeksaanpak voor een integraal overzicht binnen het programma Klimaatenvelop Landbouw en Landgebruik. Hierbij zijn de activiteiten in het eerste jaar (2020) concreet uitgewerkt en wordt een doorkijk gegeven naar de mogelijke activiteiten in 2021 2023.

Publicaties