Project

Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden

Grondtelers in de glastuinbouw aarzelen om drainagewater te hergebruiken. Er is te weinig ervaring en gebrek aan kennis. De kennis vanuit de substraatteelt is niet één op één overdraagbaar. Om in 2030 aan de doelstellingen van de circulaire landbouw (Missie LNV) te kunnen voldoen moeten de belemmeringen worden weggenomen en kennis worden opgebouwd die per gewasgroep goed toepasbaar is.

Innovatief is de kennisopbouw per gewas om drainagewater te kunnen hergebruiken door bestaande belemmeringen weg te nemen. In dit project worden knelpunten geïnventariseerd via bemonstering op de bedrijven (ziekten, zout, auto-toxiciteitsstoffen, nutrienten, organische stof) om die vervolgens met telersgroepen en toeleveranciers door te spreken waarna de benodigde apparatuur kan worden bepaald (filtratie, ontsmetting, fertigatie). Een check op de verkregen resultaten via een extra bemonsteringsronde zal tonen of verdere aanpassingen nodig zijn. Telers die al hergebruiken kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwkomers in hergebruik. Ervaringen in proeven (freesia) zullen worden meegenomen om problemen bij hergebruik op te lossen. Een economische evaluatie zal moeten aantonen of er op kosten en opbrengstniveau nog belemmeringen overblijven en hoe die dan technisch op te lossen zijn. De samenwerking tussen telersgroepen, toeleveranciers en onderzoek leidt tot draagvlak binnen de sector en een kennisimpuls om hergebruik van drainagewater toe te gaan passen, de kennis moet snel voor derden beschikbaar komen via website, vakbladartikelen en Open Dagen.

Publicaties