Project

Onderzoeksprotocol conform het wetenschapsdraaiboek CRE en implementatie daarvan

Omdat carbapenems het laatste redmiddel antibiotica zijn bij humane infecties met multiresistente bacteriën zoals ESBLs, vormt de aanwezigheid van carbapenem resistente Enterobacteriaceae (CRE) een gevaar voor de volksgezondheid. Tot nu toe zijn carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in Nederland incidenteel bij mensen gevonden, éénmaal in een hond en nog niet in landbouwhuisdieren. De kans op introductie van CPE in Nederlandse (voedselproducerende) dieren is echter reëel.

Om te voorkomen dat CPE zich kunnen verspreiden in de veestapel, dienen zij zo snel mogelijk opgespoord te worden, zodat maatregelen kunnen worden genomen (early warning). Voor zo'n vroege detectie van CPE kan het beste gebruik gemaakt worden van een risicogebaseerd surveillanceplan dat zich richt op die populaties waarin introductie en/of snelle verspreiding van CPE het meest waarschijnlijk is.

Eerdere projecten

In 2018 is een WOT project gestart, waarin een risicoanalyse wordt uitgevoerd om te bepalen welke insleeproutes de belangrijkste zijn voor introductie van CPE in de Nederlandse dierpopulatie (voedselproducerende dieren en huisdieren). Daarnaast is in 2018 het ZonMW project BEWARE van start gegaan waarin o.a. de spreiding van CPE na introductie in landbouwhuisdieren wordt gemodelleerd.

Opstellen surveillanceplan

De resultaten van deze projecten zijn belangrijke input voor het opstellen van zo'n risicogebaseerd surveillanceplan voor CPE. Daarnaast zal bij het opstellen van het risicogebaseerde surveillanceplan rekening gehouden worden met de mogelijke bijdrage van het nieuwe AMR monitoringsprogramma voor dierpathogenen (VETMAP) aan vroege detectie van CPE in dieren in Nederland.

  • Projectdoelstelling: Opstellen, implementeren en evalueren van een risicogebaseerd surveillanceplan voor CPE in landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in Nederland op basis van de reeds beschikbare resultaten van bovenstaande projecten. Doel van het surveillanceplan is het zo vroeg mogelijk opsporen van de aanwezigheid van CPE in dieren in Nederland.
  • Werkwijze: Jaar 1 (2019): Opstellen van een risicogebaseerd surveillanceplan voor CPE in dieren. Jaar 2 en 3 (2020-2021): Implementatie en evaluatie van het risicogebaseerde surveillanceplan voor CPE in dieren, waarbij resultaten van de surveillance aanleiding kunnen geven tot bijstellen van het surveillanceplan, evenals nieuwe resultaten uit BEWARE of nieuwe ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van CPE.
  • Projectresultaat (beschrijvend): Een risicogebaseerd surveillanceplan voor vroege detectie van CPE in voedselproducerende dieren en huisdieren. De resultaten van de surveillance zullen opgenomen worden in de jaarlijkse MARAN rapportage, besproken met alle stakeholders en gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Publicaties