Project

Onzekerheidsanalyse Initiator

De ruimtelijke verdeling van dierlijke en kunstmest is een sturende factor voor het bepalen van de ruimtelijke verdeling van de ammoniakemissies. Omdat deze emissies input vormen voor depositieberekeningen door RIVM (OPS, AERIUS), hebben zij een groot effect op de nauwkeurigheid van de berekende stikstofdepositie op natuurgebieden. De emissieberekeningen op de lokale schaal grote onzekerheden kennen, die de nauwkeurigheid van de depositie berekeningen beperken. 

De ruimtelijke verdeling van de emissie van ammoniak wordt in Nederland berekend met het model INITIATOR. De resultaten uit INITIATOR vormen een belangrijke input voor OPS en AERIUS, maar kennen met name op de lokale schaal grote onzekerheden. Een systematische analyse van de onzekerheden in INITIATOR is nog niet uitgevoerd. Er zijn sterke aanwijzingen dat een deel van de onzekerheden voortkomt uit de waarde van de invoergegevens en hoe deze ruimtelijke zijn verdeeld. Dit betreffen o.a. emissiefactoren die o.b.v. een (zeer) beperkt aantal gegevens zijn afgeleid, maar ook de wijze waarop de ruimtelijke verdeling van mest wordt berekend. Verbeterde emissiefactoren en gegevens ter validatie van de mestverdeling zullen in andere onderzoekstrajecten worden verkregen en dienen betrokken te worden in INITIATOR. Dit project beoogd: (i) de onzekerheden in de modeluitkomsten te kwantificeren en (ii) de effecten van nieuw afgeleide emissiefactoren op de ruimtelijke verdeling van ammoniakemissie inzichtelijk maken.

Publicaties