Project

SL Monitoringsstrategie bodem C naar 2030

Dit project ondersteunt de voorbereiding van verplichte rapportages door het ontwikkelen van een monitoringsstrategie voor emissies en vastlegging van koolstof in landbouwbodems. In eerste instantie is deze gericht op de monitoring voor de nationale Emissieregistratie, maar ook zal aandacht worden gegeven aan monitoring op bedrijfsniveau om specifieke maatregelen te laten terugkomen in de nationale berekeningen.

In het regeerakkoord is een forse broeikasgasemissie reductiedoelstelling voor 2030 opgenomen, waaronder een bijdrage van 1,5 Mton CO2 voor slimmer landgebruik. Onder deze post vallen reducties in emissies uit veengronden, vastlegging in (landbouw)bodems en vastlegging in biomassa in bossen en natuur. Voor het klimaatplan en de klimaatenvelop worden nu allerlei plannen en acties opgezet om emissie reductie en vastlegging te stimuleren. Echter uiteindelijk moeten deze acties ook in de nationale emissierapportage terecht komen om daadwerkelijk mee te tellen voor de reductiedoelstellingen.

Knelpunten huidige methodiek

De huidige methodiek voor rapportage van emissies en vastlegging in bodems, is op dit moment nog niet gedetailleerd genoeg om het effect van veel van de maatregelen mee te nemen. Enerzijds omdat hiervoor de activiteiten data ontbreekt, bijvoorbeeld het landbouwareaal onder een bepaald bodembeheer, en anderzijds omdat de (wetenschappelijke) kennis over de effecten op bodem C van die maatregelen nog niet bekend is. Landen hebben de tijd om hun rapportage systeem aan te passen, maar deze aanpassingen moeten ook gereviewed worden en nieuwe emissiefactoren dienen in principe wetenschappelijk gepubliceerd te zijn. Ook over de opzet van een mogelijke nieuwe monitoring dient nagedacht te worden, gaat deze uit van een nationale monitoring op vaste punten, op basis van nieuwe remote sensing technieken of op basis van bedrijfsgegevens? Het is daarom belangrijk al op tijd na te denken hoe de monitoringstrategie en rapportage voor emissies en vastlegging van C in de bodem er in de toekomst uit moet zien.

Publicaties