Project

Bestandsopnamen op zee

De Europese Dataverzamelings Verordeningen (DCF) verplicht de lidstaten tot het verzamelen van bepaalde biologische gegevens.
Alle bestandsopnamen, die in dit project worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de DCF.


Doelstellingen project

Door middel van bestandsopnamen worden visserijonafhankelijke gegevens verzameld die essentieel zijn voor de biologisch advisering. Naast de gegevens over de hoeveelheden aangelande vis en de biologische bemonstering van deze vis in het project Marktbemonstering zeevisserij, vormen de resultaten van bestandsopnamen met zeegaande onderzoeksvaartuigen de basis voor de toestandsbeoordeling van een aantal commerciële zeevisbestanden. Sommige bestandsopnamen leveren schattingen van de jaarlijkse aanwas aan jonge vis, terwijl andere surveys worden gebruikt om de hoeveelheid volwassen vis te schatten.

Aanpak en tijdspad

Met behulp van onderzoeksvaartuigen worden jaarlijks op standaardwijze bestandsopnamen uitgevoerd op zee. Het toepassen van standaard methodieken maakt het mogelijk de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren. De bestandsopnamen geven, onafhankelijk van informatie uit de visserij, een beeld over de ontwikkeling van de visstand of delen van de visstand. Alle bestandsopnamen in dit project maken deel uit van een internationaal gecoördineerd programma waaraan ook buitenlandse onderzoeksinstituten deelnemen. De bestandsopnamen zijn in beginsel specifiek gericht op een aantal doelsoorten of leeftijdsgroepen. Bij de bestandsopnamen worden verschillende bemonsteringstechnieken gebruikt. De wijze van bemonstering is, met inachtneming van internationale afspraken, beschreven in het Handboek bestandsopnamen en routinematige bemonsteringen op het water. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een centrale database bij IMARES en waar mogelijk toegevoegd aan internationale databases. De onderzoeksvaartuigen voor de Nederlandse bijdrage aan de bemonstering worden door het Ministerie van EZ ter beschikking gesteld.
In 2013 zullen werkzaamheden worden verricht voor de volgende bestandsopnamen:

 • Internationale Bottom Trawl Survey
 • Makreel- en horsmakreel ei-surveys
 • Akoestische survey op blauwe wijting
 • Haringsurveys
 • Platvissurveys

Resultaten

 • Uitvoeren van de geplande surveys;
 • Bijdragen aan internationale coördinatie van de surveys;
 • Bewerking van de gegevens tot abundantie indices voor de betrokken toestandsbeoordeling ICES werkgroepen;
 • Jaarlijkse survey rapportages, deels in ICES verband
 • Interne Nederlandstalige reisverslagen van iedere survey; voor bestandsopnamen internationale wateren daarnaast een Engelstalig verslag
 • Actualiseren aan de websites van IMARES en CVO met de meest recente surveys
 • Bijdrage aan de voortgangsrapportage en het Annual Report over 2011
 • Bijdrage aan de planning voor 2013
 • Up to date houden van de werkprocedures en protocollen
 • Diverse bewerkingen van gegevens verzameld tijdens de surveys t.b.dit project.
 • Actualiseren van de handleidingen met bemonsteringsprocedure

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van het CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk via publicaties CVO.

Publicaties