Project

Meerwaarde Mest en Mineralen 2

LTO Nederland maakt zich sterk om evenwicht op de mestmarkt in 2015 te creëren en voor een kunstmestvrije veehouderij in 2020. Kern van deze strategie is dat de aanvoer van mineralen naar de landbouw via veevoeding, kunstmest en toepassing van bioraffinage wordt gebracht op een efficiëntie minimum. Daarvoor is het van groot belang dat het gebruik aan mineralen uit dierlijke mest, reststromen en kunstmest binnen Nederland verder wordt geoptimaliseerd en dat anderzijds de export mogelijkheden van mineralen door herwinning uit reststromen wordt vergroot.

De strategie behelst dat de aanvoer van fosfaat naar de landbouw via veevoeding en kunstmest te verlagen, het gebruik aan fosfaat en dierlijke mest binnen Nederland te optimaliseren en anderzijds de export mogelijkheden van fosfaat door fosfaat- of fosforterugwinning te vergroten. Dierlijke mest bevat stikstof (N), fosfor (P), kalium (K) en organische stof. Verwaarden van mineralen en organische stof uit dierlijke mest is een grote uitdaging, en van cruciaal belang voor (1) het creëren van een duurzame vitale landbouw, (2) het verhogen van de mineralen efficiëntie en hergebruik van grondstoffen en (3) daarmee het terugdringen van de verliezen naar het milieu.

De aanpak is gebaseerd op de methodiek en strategie die in de eerste fase van de PPS Meerwaarde Mest en Mineralen 1 is ontwikkeld en voornamelijk gericht was op fosfaatterugwinning (op laboratoriumschaal en kleinschalige pilotschaal) en welke heeft geleid tot een aanzet om te komen tot de inrichting van een Groene Mineralen Centrale waarbij niet alleen fosfaat maar ook stikstof wordt teruggewonnen en organisch stof met een verlaagd N en P gehalte beschikbaar blijft voor de Nederlandse voedselproductie. Achter dit principe en strategie om te komen tot een Groene Mineralen Centrale hebben een groot aantal partijen zich geschaard omdat dit wordt gezien als belangrijk stap in de procesinnovatie die nodig is om te komen tot duurzame integrale mestverwerking. Hierbij wordt op flexibele wijze waardevolle grondstoffen vrijgemaakt en afgezet naar de industrie en blijft een organische stof met een verlaagd N en P gehalte over die binnen de gebruiksnormen als bodemverbeteraar ingezet kan worden.

Een belangrijk hoofddoel is dan ook om te komen tot deze integrale mestverwerking op een vergistingslocatie (Groot Zevert Vergisting), inclusief de monitoring en verdere onderbouwing, de optimalisatie voor de juiste productvorming en de business opties worden uitgewerkt gelet op de regionale omstandigheden van de mestverwerkingslocatie (samenstelling mestaanvoer en digestaat, afzet organische stof in de omgeving, afname mineralen N en P producten en hun waarde, etc.). Voor meer detail zie Groen Mineralen Centrale. De uitdaging is niet alleen om voor één locatie een systeem in te richten, maar met name ook de mogelijkheden te verkennen voor mestverwerkingsinstallaties in andere regio’s, omdat de omstandigheden tussen regio’s en afzetmogelijkheden van producten regionaal sterk kunnen verschillen. Bij deze verwaarding in de keten zijn niet alleen mestverwerkers betrokken, maar ook afnemers van producten, de bouwers van installaties (maakindustrie), overheden (rijk en provincie) en waterschappen. Via het doorontwikkelen van deze strategie wordt bijgedragen aan belangrijke ambities van het kabinet rondom de verwaarding van mest (biogas, ketenakkoord fosfaat, behoud organische stof en groene groei agenda, vervanging van kunstmest, en verbetering van de waterkwaliteit).

Lees meer publicaties: