Afval

Duurzame afvalverwerking begint bij een optimale interne afvalscheiding. Maar wat is een optimale duurzame afvalscheiding? Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je ál het afval moet scheiden. Want afvalstromen zijn op sommige locaties zo klein dat het niet efficiënt is ze apart te verwerken. Het papier, karton en plastic wordt in ieder geval bij Wageningen University & Research op alle locaties gescheiden.

Scheidingspercentage Forum inmiddels 74%

Wageningen University & Research produceert in Nederland ca. 2 kton afval per jaar. Voor een duurzame verwerking van het afval zijn de afgelopen jaren onder andere de volgende afspraken gemaakt met de afvalverwerkers:

  • Het legen van rolcontainers gebeurt op een vaste route op een vaste dag. Op deze manier wordt het aantal transportkilometers gereduceerd. Deze route wordt tevens eenmaal per jaar geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.
  • Het afval wordt op vrijwel alle locaties in Nederland gewogen.
  • Per afvalstroom zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over een duurzame verwerking.
  • Ieder kwartaal ontvangt Wageningen University & Research informatie op het gebied van kosten, tonnages en transporten.
  • De afvalverwerkers zorgen voor een kwaliteitszorgsysteem, milieuzorgsysteem, efficiencyverbetering ten behoeve van inzameling, afvalwijzer en duurzame verwerkingsmethode per afvalstroom.
  • In Lelystad en Wageningen vinden afvalsorteerproeven plaats voor optimalisatie van afvalscheiding.
  • Groenafval wordt gebruikt als compost voor eigen land.

In Wageningen wordt in de gebouwen Forum, Orion, Atlas, Actio, Axis, Helix, Zodiac, Leeuwenborch en de Bongerd het afval ingezameld volgens het EcoSmart-concept. Met de inzamelmiddelen van EcoSmart worden 16 afvalstromen gescheiden. Dit zijn onder meer papier, karton, plastic, GFT, verpakkingsmateriaal en restafval. Door deze scheiding kunnen grote hoeveelheden grondstoffen geschikt gemaakt worden voor hergebruik. EcoSmart streeft het ideaal na, om 100% van het afval voor hergebruik te recyclen. Het resultaat van EcoSmart is dat in het Forum-gebouw het scheidingspercentage inmiddels 74% is.

Afvalbeleid & uitvoering is een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Hierin is het voorkomen van afval een belangrijk speerpunt. De aanpak voor de afvalverwerking binnen Wageningen University & Research is conform de Ladder van Lansink: preventie – hergebruik –recycling – verbranden – storten.

Material flow management

Sinds 2020 heeft WUR ambitieuze doelen op het circulair maken van haar bedrijfsvoering Om die doelen te kunnen halen wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van ‘Material flow management’. Material flow management houdt in dat WUR grip wil krijgen op haar grondstofstromen om zoveel mogelijk grondstoffen zolang mogelijk in de keten te kunnen houden. Hierbij wenst WUR niet alleen te kijken naar de “end-of-life” van producten en duurzame verwerking, maar ook juist naar de instroom van grondstoffen (inkoop) om te zorgen dat de producten/grondstoffen die binnenkomen ook goed her te gebruiken of te recyclen zijn.

In maart 2021 is een aanbesteding gestart waarmee WUR een partner wil vinden die het material flow management samen met haar gaat opzetten en uitvoeren. Het op deze pagina beschreven afvalbeleid zal naar aanleiding daarvan worden geactualiseerd.”