Afval, afvalbeleid

Afval

Duurzame afvalverwerking begint bij een optimale interne afvalscheiding. Maar wat is een optimale duurzame afvalscheiding? Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je ál het afval moet scheiden. Want afvalstromen zijn op sommige locaties zo klein dat het niet efficiënt is ze apart te verwerken. Het papier, karton en plastic wordt in ieder geval bij Wageningen University & Research op alle locaties gescheiden.

Scheidingspercentage Forum inmiddels 74%

Wageningen University & Research produceert in Nederland ca. 2 kton afval per jaar. Voor een duurzame verwerking van het afval zijn de afgelopen jaren onder andere de volgende afspraken gemaakt met de afvalverwerkers:

  • Het legen van rolcontainers gebeurt op een vaste route op een vaste dag. Op deze manier wordt het aantal transportkilometers gereduceerd. Deze route wordt tevens eenmaal per jaar geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.
  • Het afval wordt op vrijwel alle locaties in Nederland gewogen.
  • Per afvalstroom zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over een duurzame verwerking.
  • Ieder kwartaal ontvangt Wageningen University & Research informatie op het gebied van kosten, tonnages en transporten.
  • De afvalverwerkers zorgen voor een kwaliteitszorgsysteem, milieuzorgsysteem, efficiencyverbetering ten behoeve van inzameling, afvalwijzer en duurzame verwerkingsmethode per afvalstroom.
  • In Lelystad en Wageningen vinden afvalsorteerproeven plaats voor optimalisatie van afvalscheiding.
  • Groenafval wordt gebruikt als compost voor eigen land.

In Wageningen wordt in de gebouwen Forum, Orion, Atlas, Actio, Axis, Helix, Zodiac, Leeuwenborch en de Bongerd het afval ingezameld volgens het EcoSmart-concept. Met de inzamelmiddelen van EcoSmart worden 16 afvalstromen gescheiden. Dit zijn onder meer papier, karton, plastic, GFT, verpakkingsmateriaal en restafval. Door deze scheiding kunnen grote hoeveelheden grondstoffen geschikt gemaakt worden voor hergebruik. EcoSmart streeft het ideaal na, om 100% van het afval voor hergebruik te recyclen. Het resultaat van EcoSmart is dat in het Forum-gebouw het scheidingspercentage inmiddels 74% is.

Afvalbeleid & uitvoering is een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Hierin is het voorkomen van afval een belangrijk speerpunt. De aanpak voor de afvalverwerking binnen Wageningen University & Research is conform de Ladder van Lansink: preventie – hergebruik –recycling – verbranden – storten.