Duurzaamheid

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke pijlers voor Wageningen University & Research. Ze komen tot uitdrukking in onze missie 'To explore the potential of nature to improve the quality of life’, én onze ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Kortom, Wageningen University & Research staat voor duurzaamheid.

In het WUR Strategisch Plan 2019-2022 wordt prioriteit gegeven aan het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers en studenten, aan een gezonder en meer duurzaam geproduceerd aanbod van voedsel in onze kantines en aan het terugdringen van onze voedselverspilling.

WUR is partner in het Wagenings klimaatplan

WUR is partner in het Wagenings klimaatplan

Wageningen University & Research (WUR) onderschrijft samen met inmiddels 52 ‘klimaatpartners’ het Klimaatplan Wageningen 2017-2022. Het doel van het plan is om grote stappen te zetten op weg naar een klimaatneutraal Wageningen. Hiervoor worden tal van projecten uitgevoerd. Ook WUR wil een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave en zal zich hiervoor zowel op eigen initiatief als samen met andere partners actief inzetten.

Een greep uit de resultaten tot nu toe

  • Projecten en activiteiten op het gebied van energie, afval, biodiversiteit en mobiliteit dragen bij aan het verkleinen van de klimaatimpact. Jaarlijks berekent WUR een CO2 footprint: vergeleken met 2010 stootte WUR in 2019 50% minder CO2 uit.
  • In het verduurzamen van de organisatie wordt een Living Lab concept toegepast. Deze aanpak biedt mogelijkheden voor onderzoek- en onderwijsexperimenten.
  • WUR voert een duurzaam inkoopbeleid met de ambitie om ketens onder druk te zetten om transparant, duurzaam, circulair en vrij van moderne slavernij te werken.
  • Wageningen Campus is één van de meest duurzame kenniscampussen ter wereld, o.a. door gebruik van warmte-koude opslag (WKO) voor gebouwen op Wageningen Campus en het toepassen van hoge duurzaamheidscriteria bij bouw, onderhoud en renovatie.
  • WUR wekt zelf duurzame energie op met windmolenparken in Lelystad, de WKO op Wageningen Campus en zonnepanelen. In 2019 wekte WUR meer duurzame energie op dan het eigen energiegebruik.
  • Green Office Wageningen houdt ons scherp door kritische vragen te stellen over duurzaamheid. Een greep uit de projecten: Shut the hood, Reuse revolution, Student Cooking Corner en de duurzame week Seriously Sustainable. Studenten gaan aan de slag met duurzame dilemma’s bij GreenMatch of schrijven over duurzaamheid in het Sustainability Blog. Volg Green Office op instagram: #greenwur.

In het Duurzaamheidsverslag 2020 is meer te lezen over wat WUR doet aan MVO en duurzaamheid.

WUR in duurzaamheidsrankings

  • In de GreenMetric ranking 2020 staat Wageningen University & Research op plek 1 en is daarmee wereldwijd de meest duurzame en groene universiteit.
  • Wageningen University staat op de 3e plek van de SustainaBul ranking 2020. Deze ranglijst van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs wordt jaarlijks door studenten georganiseerd.
  • Bij de Transparantiebenchmark 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat WUR op de 46e plaats en haalt de hoogste score bij de Nederlandse kennisinstellingen.
Duurzamaheid op de WUR Campus

Het pad van duurzaamheid

WUR steekt veel energie in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit is te merken in de dagelijkse praktijk: Wageningen Campus is ecologisch en groen, met duurzame gebouwen en faciliteiten. De laatste jaren is het energie- en watergebruik flink gereduceerd, is het gebruik van hernieuwbare energie toegenomen en wordt afval zo veel mogelijk gescheiden ingezameld. Bij inkoop en aanbestedingen is maatschappelijk verantwoord inkopen het uitgangspunt. Ook helpt Green Office Wageningen als een katalysator om studenten en medewerkers te betrekken bij duurzame initiatieven.

De jaarlijks berekende CO2 footprint geeft inzicht in de impact van WUR’s bedrijfsvoering op milieu en klimaat, waardoor WUR gerichte maatregelen kan nemen om die impact zo klein mogelijk te houden. De resultaten van de duurzame bedrijfsvoering zijn af te lezen aan de hoge scores in benchmarks, zoals SustainaBulGreenMetric en de Transparantiebenchmark.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO)

Het past bij onze organisatie en ons domein dat we groot belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De kern van onze MVO-strategie is het in balans houden van wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen bij alles wat we doen. Deze verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot onze eigen activiteiten. Over MVO wordt gerapporteerd in het Jaarverslag, volgens het Global Reporting Initiative (GRI).