Cursus

Cursus Stikstof, fosfaat en koolstof in de landbouw

Om te kunnen werken aan duurzame oplossingsrichtingen voor landbouw en natuur is inzicht nodig in de kringlopen van stikstof, fosfaat en koolstof en hun relatie met de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. In de cursus wordt een integrale analyse gegeven van bronnen en verliezen naar lucht en water. Daarbij wordt aandacht besteed aan de effecten op natuur, gezondheid en klimaat. Dit leidt tot verschillende oplossingsrichtingen die kunnen helpen bij het maken van effectievere beleidskeuzes of projectbeslissingen.

Organisator Wageningen Academy
Datum

do 22 september 2022 tot vr 23 september 2022

Duur 2 dagen
Locatie De Hooilanden (Bennekom)
Format Op locatie
Credits Certificaat

Registratie deadline: 14 augustus 2022
Direct aanmelden 
of download de brochure.

Wat leer je tijdens deze cursus?

Tijdens deze cursus leer je om de stikstofkringloop, de fosfaatkringloop en de koolstofkringloop gedetailleerd te begrijpen. Je ontwikkelt inzicht in de bodemprocessen die daarbij een rol spelen en hun invloed op de water-, bodem- en luchtkwaliteit en het klimaat. Ook de invloed van het agrarisch management op de emissie van nutriënten komt aan bod. Aan de hand van deze kennis en inzichten worden verschillende oplossingsrichtingen besproken voor de nutriënten- en broeikasgasproblematiek in het landelijk gebied. Deze integrale probleemanalyse en oplossingsrichtingen kunnen helpen bij het maken van effectievere beleidskeuzes of projectbeslissingen en het betrekken van alle stakeholders bij deze keuzes en beslissingen.

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in:

 • de interactie in de kringlopen van stikstof, fosfaat en koolstof en de effecten van de verstoring hiervan op de lucht, bodem en waterkwaliteit.
 • de agrarische praktijk en afwegingen die een rol spelen in het agrarisch management door de bijdrage van een agrariër. · de verschillende oplossingsrichtingen voor de nutriëntenproblematiek in het landelijk gebied.
 • de integrale effecten van maatregelen op de verliezen van stikstof, fosfaat en broeikasgassen naar lucht en water met aandacht voor het bedrijfsniveau en op regionaal en nationaal niveau.
 • de verschillende oplossingsrichtingen voor de nutriëntenproblematiek in het landelijk gebied.

Voor wie is deze cursus?

Beleidsmedewerkers/projectleiders bij provincies, waterschappen en adviesbureaus die bezig zijn met gebiedsplannen voor het landelijk gebied (landbouw en natuur) met aandacht voor:

 • luchtkwaliteit en de stikstofproblematiek, het beschermen van Natura 2000 gebieden
 • waterkwaliteit, het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn water
 • bodem en klimaat, het vastleggen van koolstof en emissies van methaan en lachgas

Programma en onderwerpen

Deze cursus start met een uitgebreide kennisoverdracht op dag 1, die op dag 2 vloeiend overgaat in aandacht voor beleid, praktische maatregelen en beoordelingstools:

 • Introductie van de landbouw in Nederland en de bijbehorende maatschappelijke opgaven.
 • Integrale analyse van de kringlopen van stikstof, fosfaat en koolstof, met aandacht voor de bronnen en effecten in de compartimenten bodem, water en lucht.
 • Beleidsinterventies en maatregelen voor de integrale realisatie van maatschappelijke opgaven: wat is de effectiviteit, zijn er koppelingen of juist tegengestelde effecten op verschillende kringlopen.
 • Hulpmiddelen en tools.
 • Ervaringen uit de beleidspraktijk en uit de agrarische praktijk.

  Cursusleiders

  De cursusleiders zijn Prof.dr.ir. W. (Wim) de Vries, Wageningen University & Research en Dr.ir. G. H. (Gerard) Ros, Nutriënten Management Instituut/Wageningen University & Research.

  Meer informatie & aanmelden

  Schrijf je hier in voor de Cursus Stikstof, fosfaat en koolstof in de landbouw of download eerst de brochure. Voor vragen over de cursus kun je contact opnemen met de programmamanager Janine Quist.