Geelders

Provincie Noord-Brabant
Ligging Boxtel
Coordinaten 154.0-399.8
Hoogte tov NAP 6.5 tot 8.5 m
Oppervlakte 14.4 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1995
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop lemig dekzand, dekzand op leem
PNV Gewoon Eiken-Haagbeukenbos

Niet vrij toegankelijk

De Geelders is een voorbeeld van een loofbos op lemig gronden
De Geelders is een voorbeeld van een loofbos op lemig gronden

Het zuidwestelijke deel van het boscomplex De Geelders (181 ha) is aangewezen als bosreservaat. Het reservaat ligt ingeklemd tussen een goederenspoorlijn en de Savenkseweg, die loopt van Boxtel naar Olland. Het reservaat grenst westelijk aan weilanden en landbouwpercelen.

De Geelders ligt in het stromingsdal van de rivier de Dommel. De bovenste bodemlaag bestaat overwegend uit fijn dekzand. Op grotere diepte ligt een zandige, lössachtige leemlaag, die plaatselijk aan de oppervlakte komt. Deze leemlaag is in belangrijke mate bepalend voor de waterhuishouding van het gebied. In de winter is het terrein nat tot zeer nat. ‘s Zomers is het gebied vrijwel droog. De bodem is voedselrijk en basenrijk.

Het grootste gedeelte van het reservaat bestaat uit een voormalig eikenhakhoutbos, aangelegd in de tweede helft van de 19e eeuw. Oostelijk in het reservaat ligt een stuk waar populier de dominante boomsoort is. Hoewel de beide begroeiingstypen op korte afstand van elkaar liggen, is er een groot verschil in de samenstelling van de paddestoelenflora. In het populierenbos verteert het strooisel snel, wat gunstig is voor een groot aantal paddestoelensoorten.

Kaart