Meerdijk

Provincie Flevoland
Ligging Biddinghuizen
Coordinaten 181.3-494.3
Hoogte tov NAP -2 m
Oppervlakte 18.4 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1985
Delen beheerd tot 1985
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop kalkrijke kleipolder
PNV Elzen-Eikenbos
Meerdijk
Meerdijk

Bosreservaat Meerdijk maakt onderdeel uit van het boscomplex Spijk-Bremerbergbos dat in 1964 in de zuidelijke Flevopolder werd aangelegd op klei- en zandbodems. De kleigronden zijn in het algemeen kalkhoudende lichte zavelgronden, terwijl de bodems in het noordoostelijjke deel uit kalkloos, leemarm fijn zand bestaan. Via het pleistocene zand dat plaatselijk binnen het bosreservaat tot hoog in het bodemprofiel wordt aangetroffen, vindt een kwelstroom vanuit het hogergelegen Veluwemassief via het Veluwemeer plaats. Via een intensieve begreppeling wordt dit kwelwater samen met de neerslagoverschot weer afgevoerd naar het Veluwemeer.

In tegenstelling tot eerdere bebossing werd bij de aanleg van het Bremerbergbos rekening gehouden met de toekomstige recreatie en werden de bossen in mengingen aangelegd. De bossen op de zavelgronden bestaan uit mengingen van populier en/of wilg met diverse loofhoutsoorten als zomereik, gewone esdoorn, zwarte els en ruwe berk aangelegd. In de delen op zandgrond is zomereik de hoofdboomsoort.

Kaart