Leyduin-Vinkenduin

Provincie Noord-Holland
Ligging Heemstede
Coordinaten 110.5-484.0
Hoogte tov NAP +1.0 tot 12.4 m
Oppervlakte 51.8 ha
Eigenaar/beheerder Landschap Noord-Holland
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot 1999
FGR Kustduinen
Fysiotoop droge kalkrijke en kalkarme duinen, strandwallen en -vlakten
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos/ Essen-Iepenbos
Het bos in Vinkenduin
Het bos in Vinkenduin

Op de meest westelijke strandwal in Zuid-Kennemerland op de rand van de duinen ligt het bosreservaat Leyduin-Vinkenduin. De strandwal bestaat uit kalkloze, leemarme en zwak-lemige zandgronden.

Het bosreservaat omvat de landgoederen Leyduin en Vinkenduin. Leyduin is al bekend aan het einde van de zestiende eeuw; Vinkenduin is in 1920 afgesplitst van Leyduin. In beide landgoederen zijn cultuurhistorische waarden en natuurwaarden zijn belangrijk. Het stervormig lanenstelsel, de Belvedere en de vinkenbaan zijn enkele elementen die herinneren aan het rijke landgoed verleden.

In Leyduin komen nog oude eikenspaartelgen voor. Verder zijn gewone esdoorn, beuk, Spaanse eik enkele van de vele loofboomsoorten die zijn aangeplant. Er is veel opslag van zowel gewone als Noorse esdoorn. In de kruidlaag komt robertskruid, hondsdraf, dagkoekoeksbloem en nagelkruid voor. In verleden is Amerikaanse vogelkers ingeplant. Die is erg gaan woekeren.

Vinkenduin bestaat grotendeels uit eikenspaartelgenbos waartussen beuken, ruwe berken en grove dennen voorkomen. Adelaarsvaren  domineert in grote delen de ondergroei, verder zijn kamperfoelie, valse salie en zandzegge verspreid aanwezig.

Kaart