Material Flow Management

WUR wil een circulaire bedrijfsvoering. Vergeleken met 2014, streven we naar een halvering van het gebruik van (abiotische) grondstoffen in 2030. Hiervoor hebben we een nieuw perspectief nodig op afval en grondstoffen. Material Flow Management (MFM) biedt dit perspectief en richt zich op de gehele keten en levenscyclus van producten.

Met MFM houden we zoveel mogelijk grondstoffen zolang mogelijk in de keten. Dit maken we mogelijk door niet alleen te monitoren wat de organisatie uitstroomt (het afval), maar ook intensief bij te houden welke grondstoffen de organisatie instromen. Dit helpt om de uitstroom te verduurzamen, bijvoorbeeld door meer hergebruik, refurbishment of recycling.  

Maatwerk 

Material Flow Management vraagt om flexibiliteit en maatwerk. In 2021 startten we daarom een vernieuwende en hopelijk trendsettende benadering. Na een intensief aanbestedingstraject bleken grondstoffenverwerkingsbedrijf PreZero en ingenieurs- en adviesbureau Witteveen + Bos de beste partners om MFM vorm te geven binnen WUR. Beide partners krijgen veel ruimte én verantwoordelijkheid om het gebruik van grondstoffen in de gehele keten terug te dringen. Zo werkt WUR samen met experts om de circulaire bedrijfsvoering te verwezenlijken.  

In 2023 stonden drie vragen centraal:  

  • hoe verminderen we inkoop van materialen?
  • hoe stimuleren we hergebruik van materialen?
  • hoe verminderen we de hoeveelheid afval?

Inzicht door data 

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen ontwikkelde Witteveen+Bos het MFM datamodel. Dit digitale model brengt alle inkomende materiaalstromen in kaart door data uit het inkoopsysteem van WUR te vertalen naar grondstoftypes (bijvoorbeeld papier of plastic), massa, gebruik en klimaatimpact. Zo weten we beter wat er onze organisatie binnenkomt.  

Om een nog beter beeld te krijgen, koppelen we deze data aan data van uitgaande materiaalstromen van PreZero.  Deze koppeling van inkomende en uitgaande reststromen maakt inzichtelijk welke circulaire kansen er voor WUR liggen. In zogenaamde field labs worden deze kansen verder onderzocht en uitgewerkt. 

Field labs 

Een grondstofanalyse van het restafval (uitgevoerd door PreZero in 2022) vormde de basis voor verschillende field labs. In 2022 en 2023 rondden we verschillende fieldlabs af. Deze richtten zich op: 

  • papieren handdoekjes
  • minder cateringafval
  • minder gebruik van single-use plastics
  • minder gebruik van plastics in laboratoria
  • een efficiënte afvoering van Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA)
  • minder afval op de bouwplaats en
  • circulaire verwerking van organische reststromen.

Inzichten uit het MFM-datamodel en de field labs moeten uiteindelijk tot efficiënter en minder grondstoffengebruik. In de komende tijd licht deze pagina de projecten en initiatieven die ontplooid worden verder toe. En uiteraard delen we de resultaten die daarmee worden behaald.