Material Flow Management

WUR werkt aan een circulaire bedrijfsvoering zoals uiteengezet in de strategievisie op Circulaire Economie 2019-2030. De organisatie streeft naar een halvering van het gebruik van (abiotische) grondstoffen voor 2030 ten opzichte van 2014.

Het verwezenlijken van deze ambitie vergt een nieuw perspectief op de omgang met afval en grondstoffen. Een perspectief dat niet enkel aandacht heeft voor de ‘end-of-life’ fase van producten en materialen, maar dat zich richt op de gehele levenscyclus en de gehele keten. WUR wil hiervoor ‘afvalzorg’ verbreden naar ‘Material Flow Management’. Naast de bestaande afvalmonitoring gaat daarin ook het grondstoffengebruik intensief worden gemonitord. Door grip te krijgen op de grondstoffen die via inkoop de organisatie instromen, kan de uitstroom van grondstoffen (afval) verduurzaamd worden (door meer hergebruik, refurbishment of recycling). Met Material flow management krijgt WUR grip op haar grondstofstromen met als doel om zoveel mogelijk grondstoffen zolang mogelijk in de keten te kunnen houden.

Samenwerken met partners

Traditionele samenwerkingen met leveranciers zijn gericht op het door hen laten uitvoeren van een vooraf gedefinieerde opdracht op basis van vooraf afgesproken voorwaarden. Maar voor het uitvoeren van Material Flow Management is deze manier van samenwerken niet passend. Het gaat hier namelijk om een complexe opgave, die nog geen gemeengoed is in Nederland (noch wereldwijd) en waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Er zal flexibel moeten worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. WUR kan dit niet alleen en wil hierin met partners samenwerken en gebruik maken van hun expertise.

Na een intensief aanbestedingstraject in 2021 zijn grondstoffenverwerkingsbedrijf PreZero en ingenieurs- en adviesbureau Witteveen + Bos naar voren gekomen als de beste partners voor WUR om invulling te geven aan het Material Flow Management binnen WUR. Zij krijgen de ruimte én verantwoordelijkheid om in de hele gebruikscyclus te werken aan minder grondstoffengebruik. Hiermee start WUR met een vernieuwende en hopelijk trendsettende benadering van materiaalstromen en grondstoffengebruik samen met de gekozen partners. Samen gaan zij op trekken om de circulaire bedrijfsvoering te verwezenlijken.

In de komende jaren worden via deze pagina de projecten en initiatieven die ontplooid worden verder toegelicht. En uiteraard ook de resultaten die daarmee behaald worden.

Bekijk onze infographic Material Flow Management: the road from awareness to partnership voor een overzicht.