Uitschrijving

Zonder tussentijdse uitschrijving loopt de inschrijving tot de laatste dag van het studiejaar, 31 augustus.

De uitschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek door het Student Service Centre is ontvangen of, op verzoek van de student, op een latere datum.

Beëindiging inschrijving op eigen verzoek

Als je wil stoppen met je opleiding, dien je een Verzoek tot Uitschrijving in via Studielink. Na je uitschrijfverzoek ontvang je van Studielink een bevestiging.

Let op! Wil je je uitschrijven i.v.m. afstuderen, zorg dan dat je een verzoek tot uitschrijving indient vlak voordat je je laatste cijfer ontvangt. Dan ben je zeker op tijd. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Wanneer je ten behoeve van een 2e opleiding elders een BBC (Bewijs Betaald Collegegeld) van Wageningen University hebt ontvangen, moet je ook dat BBC òf een bewijs van uitschrijving van de andere instelling inleveren.

Bij uitschrijving heb je recht op restitutie van betaald collegegeld voor de na uitschrijving resterende maanden van het studiejaar. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus ontvang je geen restitutie. Je kunt je inschrijving dan automatisch laten aflopen per 1 september. Dit geldt voor NL en EU studenten die laag tarief collegegeld betalen. Betaal je hoog tarief collegegeld dan kun je wel restitutie ontvangen voor de maand juli en augustus, mits je uitschrijving als gevolg van afstuderen is. Zorg dan dat je je verzoek tot uitschrijving doet voor de laatste dag van de maand ervoor.

Teruggave van het teveel betaalde collegegeld (restitutie), wordt automatisch in gang gezet na je uitschrijfverzoek.

Stop je met je studie in juni, juli of augustus, dan hoef je geen verzoek tot uitschrijving te doen. Je inschrijving loopt automatisch af per 1 september.

Je moet zelf bij DUO je studiefinanciering en OV stopzetten. Het recht op studiefinanciering en OV vervalt per je uitschrijfdatum. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet.

Beëindiging inschrijving door de instelling

De instelling kan, behalve op verzoek van de student de inschrijving van de student of extraneus tijdens het studiejaar beëindigen in de volgende gevallen:

  1. indien na inschrijving blijkt dat de inschrijver op het moment van inschrijving niet voldeed aan één of meer voorwaarden tot inschrijving. De inschrijving wordt per direct beëindigd.
  2. wanneer de inschrijver, ook na hiervoor door de Universiteit te zijn gemaand, niet voldoet aan de verplichting tot het tijdig betalen van (termijnen van) het collegegeld. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de tweede maand na de maand waarin de aanmaning is verzonden.
  3. wanneer de inschrijver zich schuldig maakt aan ernstige fraude in verband met de opleiding zoals bedoeld in artikel 7.12b lid 2 WHW
  4. wanneer de inschrijver de voorschriften en maatregelen die het instellingsbestuur heeft getroffen voor het gebruik van gebouwen en terreinen, overtreedt of anderszins ernstige overlast veroorzaakt en ook na aanmaning door het instellingsbestuur deze overlast niet staakt. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de volgende maand.

Beëindiging van inschrijving i.v.m. corona virusuitbraak

Uiteraard mag je per elke maand je inschrijving in het academisch jaar 2020-2021 beëindigen. In normale omstandigheden mag je echter alleen herinschrijven per 1 september of per 1 februari.

In het geval dat je i.v.m. met de corona-uitbraak niet aan je stage of thesis kan beginnen of deze niet kunt afmaken, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Je kan dan toestemming vragen of je per een andere maand her-ingeschreven mag worden, bijvoorbeeld per 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Her-inschrijven per 1 juni, 1 juli of 1 augustus kan alleen met goedkeuring van je thesis/stage begeleider en je studieadviseur. In sommige gevallen kan je je WUR account in de tussentijd behouden. Het hoofd SSC besluit of je per een andere datum mag herinschrijven en of dit wel of niet met behoud van account is.

Let op: Het recht op studiefinanciering en OV vervalt per je uitschrijfdatum. Je moet zelf bij DUO je studiefinanciering en OV stopzetten. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet.

Wil je gebruik maken van deze regeling? Neem dan eerst contact op met je studieadviseur. Hij/zij kan het verzoek bij SSC indienen.


De instelling informeert de betrokkene en DUO over de uitschrijving.

Let op : Je WUR account blijft na je uitschrijving bij de WUR nog 14 dagen actief. Zorg er voor dat je al je e-mail en bestanden overzet op je eigen harde schijf voordat je account inactief wordt. Neem voor vragen contact op met de IT Servicedesk: servicedesk.it@wur.nl of telefoon (0317-4)88888.