Studeren met een functiebeperking

Als student met een functiebeperking kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen een beroep doen op studentendecanen, -psychologen en studieadviseurs. Daarnaast kun je in bepaalde gevallen terecht bij een studentenarts.

Als je gaat starten of net bent gestart met een studie aan Wageningen University, is het verstandig om een afspraak te maken met een studentendecaan en studieadviseur. Zij kunnen je helpen om eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

 • Studentendecanen geven onder meer informatie over diverse regelingen, kunnen onderwijsaanpassingen adviseren en aanvragen; meld ook tijdig studievertraging door je functiebeperking bij de studentendecaan;
 • De studieadviseurs adviseren over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning en bieden ondersteuning bij het organiseren van aanpassingen;
 • De studentenpsychologen beoordelen de geschiktheid en noodzaak van voorzieningen bij functiebeperkingen als dyslexie, ADD, ADHD en autisme;
 • De studentenarts/huisarts beoordeelt de geschiktheid en noodzaak van voorzieningen bij lichamelijke, visuele en auditieve functiebeperkingen.

Onderwijs- en tentamenvoorzieningen aanvragen

Studenten met dyslexie, AD(H)D of ASS die alleen extra tentamentijd willen aanvragen, hoeven meestal geen afspraak met een studentendecaan te maken. Op de pagina Studenten met dyslexie, AD(H)D of ASS staat hoe je de aanvraag voor extra tentamentijd kunt indienen.

Als je meer nodig hebt dan extra tentamentijd is een afspraak met een studentendecaan noodzakelijk. Je bespreekt met een decaan de aanpassingen of voorzieningen die wenselijk zijn voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Meestal is een medische verklaring nodig. De studentendecaan beoordeelt of een voorziening geschikt en noodzakelijk is voor het wegnemen van een belemmering. Daarnaast mag een voorziening niet onevenredig belastend zijn voor de universiteit. De studentendecaan kan namens de student de afgesproken voorzieningen aanvragen bij de examencommissie en voegt zijn of haar advies daarbij.

De examencommissie beslist of de gevraagde aanpassingen worden toegekend. Aanpassingen worden zoveel mogelijk op de individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of tentamen niet wijzigen. Als de examencommissie je aanvraag afwijst, kun je bezwaar indienen of in beroep gaan. Meer informatie hierover vind je in het Studentenstatuut.

Voorbeelden van voorzieningen

 • 25% extra tentamentijd
 • rustige (kleinschalige) tentamenruimte
 • collegestof vooraf beschikbaar stellen
 • vooraf afspraken maken over versoepeling deadlines
 • vooraf afspraken maken over versoepeling aanwezigheidsplicht en compensatie gemiste onderdelen
 • tentamen op PC afleggen, eventueel met speciale soft- of hardware

De aanpassing(en) die de examencommissie heeft goedgekeurd, komen in Osiris bij jouw gegevens te staan. Bij aanmelding voor een vak kun je zelf de aanpassingen aanvinken die je wil gebruiken.

Het hebben van een functiebeperking geeft nooit automatisch recht op een bepaalde voorziening. Een decaan kan een deskundig psycholoog of arts altijd om een advies over de geschiktheid en noodzaak van een voorziening vragen.

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Een student die door een functiebeperking studievertraging oploopt, kan financiële compensatie aanvragen voor de duur van de vertraging. Je moet dan wel gebruik maken van voorzieningen die kunnen helpen de vertraging te beperken. Als de kans groot is dat je door je functiebeperking vertraging gaat oplopen, is het verstandig om dit al voor of vlak na de start van je studie bij een studentendecaan te melden.

Meld in elk geval je vertraging bij de decaan binnen 2 maanden nadat de vertraging begonnen is. Als je je later meldt kunnen we je vertraging niet meer compenseren.

Voor studievertraging die wordt gecompenseerd door een jaar extra studiefinanciering van DUO wordt geen vergoeding toegekend. De volledige tekst van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) en alle criteria zijn terug te vinden in het Studentenstatuut.

Studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking die studievertraging oplopen, kunnen DUO verzoeken om een voorziening prestatiebeurs. Hieronder vallen de volgende bijzondere regelingen:

 • een jaar verlenging van de prestatiebeurs en/of aanvullende beurs;
 • verlenging van de diplomatermijn;
 • aanspraak op nieuwe studiefinanciering voor een andere opleiding;
 • kwijtschelding van de prestatielening bij beëindiging studie door de functiebeperking.

De studentendecaan kan samen met de studentenarts of –psycholoog (afhankelijk van het soort functiebeperking) beoordelen of je voor een voorziening prestatiebeurs in aanmerking komt.