Project

Emerging health risks and emerging food safety risks

Om (toekomstige/nieuwe) risicos voor de humane gezondheid vanuit de voedselproductieketen goed in beeld te krijgen worden innovatieve multidisciplinaire methoden en strategieën ontwikkeld en data verzameld om de gezondheidsstatus van planten en dieren, en de weerbaarheid van die planten en dieren ten aanzien van nieuwe infectieuze agentia en contaminanten te bepalen.

De uitdaging voor dit project is om factoren in de voedselketen die een relatie hebben met zowel de gevaren als de be├»nvloedende (onderliggende) factoren voor de gezondheid gerelateerd aan (nieuwe) contaminanten en pathogene micro-organismen goed in beeld te krijgen. Daarbij zullen ook data van de omgeving en het gedrag van actoren worden verzameld, gekarakteriseerd en gecategoriseerd en ge├»nterpreteerd worden om naderende (nieuwe) bedreigingen vroegtijdig te kunnen onderkennen en zo mogelijk te voorspellen, met het uiteindelijk doel om preventieve maatregelen te kunnen nemen en gezondheidsrisicos beter te kunnen beheersen.

Publicaties