Nieuws

CO2-emissie glastuinbouw in 2021 gestegen

article_published_on_label
6 december 2022

In 2021 steeg de totale uitstoot van koolstofdioxide van de glastuinbouw naar 6,5 Mton. Er was een stijging van 0,35 Mton ten opzichte van 2020. De totale emissie lag hiermee in 2021 4% onder het niveau van 1990 en werd vooral beïnvloed door de toename van het areaal, een stijging van de elektriciteitsverkoop en groei van de inzet van duurzame energie.

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat de toename van de totale CO2-emissie van glastuinbouw in 2021 op sectorniveau kwam doordat emissie-stuwende factoren samen een groter effect hadden dan emissie-verlagende factoren.

De factoren die de CO2-emissie deden toenemen waren de toename van het areaal in de Landbouwtelling, de stijging van de elektriciteitsverkoop met wkk en de afname van de elektriciteitsinkoop. De factoren die de CO2-emissie verlaagden waren de groei van de inzet van duurzame energie, toename van de inkoop van niet-duurzame warmte en een daling van het energiegebruik per m2.

De definitieve totale CO2-emissie in 2020 kwam uit op 6,2 Mton. Hiermee is het doel voor 2020 gehaald.

CO2-emissie van de teelt per m2 gedaald

De CO2-emissie van de teelt per m2 na temperatuurcorrectie daalde in 2021 met bijna 1 kg. Deze ging naar 45,4 kg per m2 en lag hiermee 40% onder het niveau in 1990. De daling kwam doordat de invloed van emissie-verlagende factoren toenam. En deze indicator ondervindt geen invloed van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop. Juist deze factoren waren bij de toename van de totale CO2-emissie van 2021 ten opzichte van 2020 van grote invloed. De daling van de CO2-emissie teelt per m2 na temperatuurcorrectie kwam hiermee vooral door factoren binnen de invloedsfeer van de glastuinbouw (groei inzet duurzame energie, toename inkoop niet-duurzame warmte en daling energiegebruik per m2). De stijging van de totale CO2-emissie in 2021 kwam vooral voort uit factoren waarop de glastuinbouwsector zelf minder invloed heeft.

Energiegebruik glastuinbouw toegenomen

Het totaal energiegebruik van de glastuinbouw steeg in 2021 met ruim 5% naar 117 PJ. Deze stijging kwam vooral door toename van het areaal in de Landbouwtelling en de lagere buitentemperatuur in vergelijking met 2020. Dit is zichtbaar in de lichte daling van het energiegebruik per m2 na temperatuurcorrectie van 1,14 naar 1,13 GJ.

Het jaar 2021 had voor de Nederlandse glastuinbouwsector twee gezichten. Tijdens het eerste halfjaar werd er gewerkt aan het beantwoorden van de grote vraag naar tuinbouwproducten bij afbouw van coronamaatregelen. Tijdens het tweede halfjaar was het voor veel bedrijven zaak hun energiekosten te beheersen. Door energieprijsstijgingen stegen netto-energiekosten van de glastuinbouw in 2021 met gemiddeld +25%.

Groei inzet duurzame energievoorzieningen doorgezet

Zowel het aandeel duurzame energie als het absolute gebruik van duurzame energie groeiden in 2021. Het aandeel nam toe met 1,6 procentpunt naar 11,9% en de totale hoeveelheid van 11,5 naar 14,0 PJ. Inkoop van duurzame warmte van partijen van buiten de sector en aardwarmte waren de belangrijkste duurzame energiebronnen. Bij de realisatie en exploitatie van duurzame energieprojecten worden onderlinge samenwerking en samenwerking met partners van buiten de sector steeds belangrijker.

Verschuivingen elektriciteitsbalans: Meer productie, minder inkoop en meer verkoop

De productie van elektriciteit was in 2021 met circa 10,5 TWh (miljard kWh) iets hoger dan in het vorige recordjaar 2019. De inkoop van elektriciteit daalde per saldo met 10% naar 2,9 TWh onder invloed van enerzijds de sterke vraag naar tuinbouwproducten en anderzijds de stijging van de energieprijzen in het tweede halfjaar. De verkoop van elektriciteit steeg met 6% naar 6,8 TWh, vooral gedreven door de gunstige sparkspread (verhouding prijs aardgas-input en prijs elektriciteit-output) waardoor een deel van de tuinders met inzet van wkk toch de kosten voor het verwarmen van hun kassen konden beheersen. Door de inzet van wkk’s in de glastuinbouw lag in 2021 de CO2-emissie van de glastuinbouw ruim 2,8 Mton hoger, maar werd er landelijk bijna 4,3 Mton CO2-emissie voorkomen.

Energiemonitor Glastuinbouw biedt inzicht

De energietransitie van de glastuinbouw die moet leiden tot reductie van de CO2-emissie is complex en is voor de glastuinbouwsector, de overheid en hun partners bij de energietransitie een grote uitdaging. De Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw levert daarvoor nuttige inzichten.

Wageningen Economic Research maakt de Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw in opdracht van de Stichting Kennis in je Kas van de glastuinbouwsector en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma Kas als Energiebron.