Zeezoogdieren

Zeezoogdieren worden beschermd door internationale verdragen. Toch is walvisjacht nog niet uitgebannen, en zorgen klimaatverandering en menselijk handelen voor verstoring en bedreiging van populaties. Het werk van Wageningen Marine Research omvat monitoring en tellen van populaties in de Noordzee, Waddenzee en poolgebieden, onderzoek naar de maaginhoud van gestrande walvissen op de Nederlandse kust, en akoestisch onderzoek in het Nederlands Caribisch gebied. Daarnaast maken we deel uit van verschillende beleidsadviescommissies en internationale fora.

  • Zeezoogdieren

Walvisachtigen (Cetacea)

Door middel van vliegtuigtellingen en akoestisch onderzoek dragen we bij aan inzicht in populaties van walvisachtigen, waartoe ook de dolfijnen en bruinvissen behoren. Met name over bruinvissen beschikt Wageningen Marine Research over uitgebreide kennis en expertise. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van het bouwen van windmolenparken is op de aanwezigheid en het foerageergedrag van bruinvissen.

Bij strandingen van bruinvissen (en soms grote walvisachtigen zoals potvissen) doet Wageningen Marine Research dieetonderzoek en een contaminantenanalyse. Nadat de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht sectie heeft gepleegd, wordt de maaginhoud naar ons lab in Den Helder verzonden. Analyse van de maag- en darminhoud kan helpen bij het vaststellen van de doodsoorzaak en informatie opleveren over voedingsgewoonten en plastic afval in zee.

Zeehonden in de Waddenzee en Noordzee

Wageningen Marine Research onderzoekt de populatiedynamiek, de verspreiding, het gedrag en het dieet van de twee zeehondensoorten die in Nederland leven: de grijze en gewone zeehond. Vanuit een vliegtuig boven het Wad maken we foto's voor de jaarlijkse populatieschatting. Ook tellen we de jonge pups in het geboorteseizoen. Daarnaast kunnen we zeehonden op zee volgen met zenders (telemetrie). Zo volgden we in 2020 Snow White, een zeehond die na opvang in Ecomare terug werd uitgezet in zee.