Kosteneffective monitoring en beprijzing van biodiversiteit

Project

Kosteneffectieve monitoring en beprijzing van biodiversiteit

Bij bedrijven en banken bestaat steeds meer behoefte om inzicht te krijgen in de effecten van productie en investeringen op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Ook is er veel vraag naar waar handelingsperspectieven liggen om de negatieve effecten te verkleinen of om te buigen naar een positief effect.

De ASN Bank wil bijvoorbeeld dat in 2030 al haar financieringen en beleggingen een positief effect hebben op biodiversiteit. De impact van de bank ontstaat via de bedrijven waaraan de bank geld uitleent of waarin deze belegt. Biodiversiteit is voor ASN een onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. De ASN wil dat haar investeringsactiviteiten bijdragen aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit, en waar mogelijk de versterking van de bestaande biodiversiteit.

Monitoren van biodiversiteit

Daarnaast wordt er door meerdere ketenpartijen in de zuivel en akkerbouw gewerkt aan systemen voor het monitoren van biodiversiteit. Hierbij zijn diverse partijen betrokken, zoals de Rabobank, FrieslandCampina, LTO en maatschappelijke organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds. Dit project gaat over kosteneffectieve monitoring van biodiversiteit en de opname van biodiversiteit op bijvoorbeeld de (bedrijfs)balans om daarmee alle betrokkenen te stimuleren om biodiversiteit mee te nemen in het handelen. Uiteindelijk zal dit ook een rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve financieringsconstructies voor natuurinclusieve oplossingen en biodiversity banking.

Verankeren in de samenleving

Voor het verankeren van biodiversiteit in de samenleving is het belangrijk om biodiversiteit kosteneffectief te monitoren bijvoorbeeld op te nemen op de (bedrijfs)balans. Dit stimuleert alle betrokkenen om biodiversiteit mee te nemen in het handelen. Partijen zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden, hebben verschillende belangen bij kosteneffectieve monitoring van biodiversiteit. Vanuit deze belangen zullen zij elk hun overwegingen hebben bij verschillende vormen van monitoren. De kosten van het monitoren en de transparantie die de resultaten bieden bij de afweging van bedrijfsbeslissingen zijn voor alle partijen van belang. Doelgroepen voor dit project zijn onder meer het bedrijfsleven, overheden op verschillende niveaus, banken en maatschappelijke organisaties.

Publicaties